Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
den van jaar tot jaar kleiner. In het oostelijk ge-
deelte van Gothland ziet men, dat het land
's jaarlijks ter breedte van twee of drie vademen
aangroeit. De hooge bergen van Gothland hebben
steile zijden, die uilgekabbeld zijn door het aanklot-
sen van het water in dien tijd, toen geheel Gothland,
buiten deze bergen, nog door de z^ bedekt was.
De stad Damiale in Egypte is nu meer dan
tien mijlen van zee, terwijl zij in 1243 eene zee-
haven was. Overal vindt men dergelijke verande-
ringen , vooral ook in ons vaderland, hetwelk
door de verschillende lagen van den grond ge-
noegzaam bevestigd wordt.
Dat de Fropontis op sommige plaatsen meer en
meer door slibbe opge\'uld wordt, is ontegenzegge-
lijk. Twee zeeboezems, omtrent de westkust van
den Bosporus, hebben thans geenen ingang meer.
Het schiereiland Cyzicus is thans met het vaste
land verbonden. Ook Nicaea levert sporen op
voor de mogelijkheid van hetgene de ouden ver-
moedden , namelijk, dat hier eens alles in Vast
laiid zou veranderen.
Wat overstroomingen kunnen te weeg brengen,
is ons bekend. In bergachtige streken kunnen zelfs
kleine beken, wanneer zij door den regen of door
het plotselijk smelten der sneeuw opzwellen, de
ontzettendste uitwerkselen te weeg brengen. Eene
kleine beek in Tyrol rukte eens in een dorp het
grootste gedeelte der huizen weg, en bedekte de
plaats zoodanig met zand en steenen, dat de in-
woners des anderen daags den grond hunner
woningen niet meer wisten te onderscheiden.
In Silesie braken eens met zoo veel geweld ver-
scheidene vloeden op het gebergte los, dat eene
geheele landstreek daardoor bijna geheel te gron-
de ging. Nog is deze gebeurtenis onder den naam
van den Silesischen zondvloe'd bekend.
Hoe vast land in water kan veranderd worden,
laat zich gemakkelijk beseffen. De bewoners ' van