Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
waarin zich de stroomen ontlasten, vooral wanneer
deze van naburige heuvels of hellingen vloeijen,
ontvangen eene menigte slibbe, waardoor zij ein-
delijk geheel zouden gevuld worden, wanneer men
geene zorg droeg, om zulke plaatsen, waar deze
aanslibbing nadeefig kan zijn, van tijd tot tijd te
reinigen. De zee werpt insgelijks slibbe en andere
deelen in de haven of in elk water, dat meer in
eenen staat van rust is. Welke veranderingen hier-
door ontstaan, ziet men onder anderen aan de ri-
vier den Ngl, die eertijds zich door zeven monden
in de Middellandsche Zee ontlastte, van welke
monden er thans vier bijna geheel gestopt zijn. Vol-
gens PROHY, heeft de Po reeds meer dan lOOOOO
voet lands in de lengte aangewonnen. De stad
Adria lag voormaals aan de zee, die van daar
nog den naam van Adriatische voert.
De stroomen der zee hoopen het zand tusschen
zich op, of werpen het losgespoelde zand aan de
kusten, en vprmen aldaar zandbanken en ondiepten.
Sommige landen hebben met de oppervlakte der
zee en rivieren eene gelijke hoogte, of liggen zelfs
veel lager, gelijk zoo vele streken onzes vader-
lands. Dergelijke landen moeten door kostbare dij-
ken en dammen tegen het geweld des waters be-
schermd worden — en hoe zwak zijn dikwijls
deze middelen, zoo als otis al zoo menigmaal de
treurige ondervinding geleerd heeft.
Wenscht men nog meer voorbeelden van het ver-
meerderen des lands door aanslibbing? — De Po
en de Adige hebben, volgens sommigen, uit het
zand en slib, dat zij medevoeren, de eilanden ge-
vormd, waarop Venetie gebouwd is. Pics de V.
liet een' toren tegen over Oslia aan het strand bou-
wen, doch na verloop van 145 jaren stond deze
reeds meer dan 1000 schreden van het strand:
deze verandering schreef men toe aan de slibbe
uit den Tiber.
De zeehavens Vein Oost^ en J^cst^ Bothnie wor-