Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
e 87 y
kige, van alle zelfftandigheid beroofde, Holland
opeenhoopce. De renten van 's lands fcliuld wer-
den flechts voor een derde betaald, de reeds
genoegzaam flilflaande handel geheel vernietigd, en
alle bronnen van welvaart geflopt; de Franfche
wetgeving ingevoerd, en de ingezetenen gekweld 1811.
en uitgezogen; de bloeijendfte jongelingen door
de krijgsopfchrijving aan allen nuttigen arbeid ont-
trokken en ter flagtbank gevoerd; kortom, de vrij-
heid op allerlei wijzen verkracht.
Offchoon de Belgen door landbouw en fabrie-
ken tamelijken voorfpoed genoten, ondervonden
zij niettemin den druk der tijden, napoleoin's
gedrag jegens den Paus, zijn willekeur, en de
verpligting tot de krijgsdienst, wekten ook hier
groote verbittering.
De uitgeftrekte magt van Frankrijk, de klem,
waarmede zij gehandhaafd werd, fcheen het juk
voor altijd gevestigd te hebben. Maar napo-
leon, door onverzadelijke heerschzucht vervoerd,
belloot tot den togt naar Rusland. Koude, ge- 1811,
brek, en het zwaard der Rusfen vernietigden zijn
onmetelijk heer. De meeste zijner bondgenooten ,
door nood tot deelneming in dezen krijg ge-
dwongen, vielen hem af, en voegden zich bij
Rusland. Een nieuw leger, met ongeloofelijken
fpoed bijeenverzameld, leed bij Leipzig eene vol-
komene nederlaag, en het lot van Europa was 1813.
beflist.
Affchudding van het Franfche juk.
Reeds bij den afloop van den veldtogt in
Rusland, braken hier en daar in Holland onlus-
ten uit, die echter dadelijk weder gedempt wa-