Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 69 )
voorbijgaan. Vele geleerden in onderfciieidene vak«
];en van wetenl'chap deden zich niet roem kennen,
en vele voortbrengfelen van fchilder- en bouwkun-
de toonen nog, tot welk eene verbazende hoogte
de kunst het toen hier te lande gebragt had.
ZESDE TIJDVAK.
van den Munflerfchen Frede tot de op-
rigting van het koningrijk der
Nederlanden,
Q. 1648—1815.)
Noordelijke Nederlanden, willem II.
In dé Fereenigde Nederlanden was willem IF.
zijnen vader frederik Hendrik in deszelfs waar-
digheden opgevolgd.
Met den Munflerfchen vrede was de geheele ftaat-
kunde der Fereenigde Nederlanden veranderd. Tach-
tig jarenlang had men bij alle Mogendheden, die te-
gen Spanje"s magt ijverzuchtig waren, hulp gezocht.
Thans waren de omftandigheden verkeerd; door het
afzonderlijk fluiten van den vrede met Spanje, en
door zich van Frankrijk af te fcheiden^, had men
in dit rijk eenen magtigen nabuur verkregen, tegen
welks overwegende magt men diende te waken. Ver-
fchillende inzigten in dezen deden weldra in de Fer-
eenigde Nederlanden nieuwe onlusten ontdaan. De
Staten van Holland wilden meer krijgsvolk afgedankt
hebben, ten einde het land van den last te ontheifen;
dochdePrinsendealgemeene Staten meenden, dat er
eene aanzienlijke landmagt moest gehouden worden,
om den naburen ontzag in te boezemen. Deze verfchil-
lende gevoelens bragten verwijdering te weeg. De
Prins gebruikte geweld tegen Amflerdam, doch de aan-
flag mislukte; echter bereikte hij zijnen wensch, maar
de dood maakie een einde aan zijne plannen.