Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 ,)
filips zïen^e, dat noch de landvoogdes, noch \%sr.
de ftadhouders der bijzondere gewesten zijne be-
velen ftiptelijk uitvoerden, zond den hertog vnn
alva, met em Spftansch leger van 10,000 man
naar de Nederlanden. De landvoogdes verzocht
hierop haar ontflag, dat haar ook werd toegedaan.
a l v a.
De nieuwe landvoogd alva, een trotsch en wreed
mensch , rigtte te Brmfel een' raad van beroerte op,
welke, uit hoofde der geftrengheid van deszelfs von-
nisfen, met den naam van bloedraad beftempeld is.
Voor dezen raad werden allen geroepen, die zich in de
jongfte onlusten gemengd hadden , of die verdacht ge-
houden werden, de hervorming te zijn toegedaan. De
beide graven egmond en hoorne (lierven op het
fchavot; oranje werd met andere edelen ingedaagd.
filips willem, oudftc zoon van den prins van oranje ,
werd naar Spanje vervoerd — en de koning ging zoo
Verre, dat hij alle Nederlanders met uitzondering
vnn weinigen, voor ketters of ketterschgezind ver-
klaarde, en hen ter ftralFe doemde, alva ging bij
de ontvangene bevelen zoo wreedaardig te werk, dat
hij binnen den tijd van zes jaren ruim 18,000 men-
fchen door beulshanden liet ombrengen. Wanneer
men hierbij in aanmerking neemt, dat 120,000 men-
Ichen het land verlieten, dan kan men zich flaauwe-
lijk een denkbeeld van de ellende van dien tijd vormen.
Intusfchen maakte de prins van oranje, die,
zoo als reeds gezegd is, naar Duitschland geweken
was, zich gereed, om den hertog van alva we-
^erftand te bieden, die voortging de Nederlanders
door allerlei middelen te kwellen en tot het uiter-
fte te drijven, waartoe onder anderen de drukkend-
He belasiingeu moeten geteld worden.