Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 ,)
Krijgstogten onder drusus, tiberios, varos en
germanicus.
Na deze veroveringen, wilden de Romeinen ook
het eigenlijk C<?r»j«ri»V overmeesteren, drusus werd lo.
diarioe afgezonden; floeg de vereende Cherusken, o-
Sueven en Sikambren; vereenigde den Rijn met den
/Jsfc'/, door het graven van een graft nabij het tegen-
woordige Doesburg, en breidde zijne veroveringen
tot de Elve uit.
De dapperheid der overwonnene volken, en de ge-
fteldheid des lands, kostten den Romeinen niet wei-
nig infpanning en volks om het veroverde te behou-
den: want naauwelijks hadden zij hunne raagt elders
gewend, of de onderdrukte volken poogden hunne
vorige regien te hernemen. Van quintilius varus,
onder anderen, vindt men, dat hij door herman ,
een Germaan, eene groote nederlaag leed. Onder low
cecina, onderbevelhebber van germanicüs, werd n.c.o.
het Romeinfche leger, in de moerasfen van Drenthe, 15.
door de Duitfchers bijna vernield, terwijl twee keur- i<s.
benden, die eenen togt langs de zee deden, door
eenen fpringvloed, dewijl het land toen nog onbe- »9.
dijkt was, bijna verzwolgen werden. De Friezen,
door bovenmatige fchatting gedrukt, ftondea insge-
lijks op, en bragten den Romeinfchen veldheti apro-
Mus bij het Baduhenner -Vioxidi, tusfchen Leeuwar-
den mSneek, eene groote nederlaag toe, die de
Romeinen konden noch durfden wreken.
De Romeinen den Rijn als grensfcheiding naauwer
bezet houdende, bleven ook gedurende dit alles de
Belgen en Batavieren onder hunne magt, en zucht-
ten onder de heerfchappij hunner overwinnaars. De
Trevieren, Nerviers en Batavieren waren de eeni.
gen, wier dapperheid men ontzag, en die men met