Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- C 58 ) , .
/ ■ ' ■ :
Min'nciiTS v/erd diep getrolFen doox het cde5
gedr-^g vaa zriien mededinger, en wenschte nu niets
ijv/cn^er, clan Éich deszelfs achting en vriendichap
waardig te niaken. Hij vergaderde zijn leger; er-
kende ten aanhoore 'van hetzelve ziji,en misflag en
de meerderheid van Fabius, en gebood, dat men
hem met dc Romeinfche adelaars naar deszelfs leger
2oude Vvïlgtn Hij fnelde naar de legerplaats van F a-
b ius tn begaf zich terilond mar deszelfs tent. Het
geheele Kger was verwonderd over deze ongewone
vertoening. Nadat Fabius uit zijne tent gekomen
was, deed Minucius de vaandels voor hem ne^
derleggen, onder eene h^aalde Vreugde kreet des
legers, terwijl hij Fabius bverluid ?ajn vader noem-
de. Zoodra het gejuich der menigte eenigzins be-
daard 'A as, naderde Minucius zijnen cdplmoedi-
gen niededmger, en zeide: ,, mijn befchermer! gij
5, hebt dezen dag eene dubbele overwinning behaald ;
,5 door uwen moed en door üw beleid hebt gij de
vijanden overwonnen; door. uwe'edelmoedigheid,
yy hebt gij den zegen op uwen ambtgenoot behaald s
„ duld derhalve, dat ik ü inijn vader noenie! Ik
ken geenen eerbiedwaardiger naam dan dezen. Dé.
weldaad, welke ik van u ontving, is grooter, dan
de verpligtiiTg aan dengenen, die mij het léven
gaf, waiit ik ben u niet alleen mijn leven, maar
ook het behoud van zoo veie dapperen verlchul-,
digd." Na deze woorden viel hij Fabius in dc
armen, weJk voorbeeld weldra door ai de foldatea;
werd nagevolgd. De legerplaats weergalmde yan
het gejuich der dappere ''ürijders; men bewonderde^
de edele gematigdheid van Fabius en de regtfcha-,
penheid van Minucius, eii - het einde van dezen
dag was dus zoo vrolijk, als des2elf§ begin treurig
geweest was.
'f ".■'