Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' C 56 )
tlifnd, en Is hun ook zeer noodzakelijk, „ Hij is
reeds een.man, en in ftaat om het vaderland van
j, dienst te zijn, terv/i}l aan mij niets verloren
wordt." Deze uitflekende blijken van broederlief-
de en edelmoedigheid irofFen de röwérs dermate < dat
zij hun hminen Weg lieted vervolden, fchoon zy
niet konden befluitcn , om hun het geroofde terug
te geven-
Toen de beide broeders in het dorp terug kwa-
men, wilde ieder weren, wat hun bejegend was;
doch zij bewaarden het^diepfte ftil^wijgep, mogelijk ^
om van hunnen edelmoedigen ftrijd geene melding te
jnaken.
Kort na dit voorgevallene, trad een der roovers in
liet dorp, en in eene herberg, waar na«Ä jriist bezig
Avas, om over het gebeurde met de beide broeders
^e fpreken. Ziine nieuwsgierigheid fpoorde hem .aan-,
om te werp, wat men ten aanzien dezer gebeurtenis
'verbreid häd; maar hoe verwonderd was hy , toen
Mj hoorde, dat de broeders hen niet hadden wil»
ïen beklappen. De robver verhaalde terflond aart
zijne makkers, jmt hij verneinen 'wad, en deze be-j
tiiigden hunnen fpiit, ddt zij dézeri braven menfchen
iun geld en kleederen niet hadden terug gegeven.
2i3 bedoten derhalve, dezen mi&üag te heVftelIen^
cn dèn eigenaars het geftólene weder ter hand te bel-
len > hetwelk ook dadelijk volbragt werd.
De broeders, die meer prijs (lelden, op de verbe-
tering hunner afgedwaalde medemenfchen, dan op
ïjun eigen goed», weigerden dit ternsi: te nemen,
nVaäi' vermaanden de roovers op'de dringehdlle wij-
ze," om van levenswijze te veranderen. Oe overtui^
^erfde kracht hunner reden - en vooral hun voortref-*
f iyic gedrag, bekroond* - feunïie .pogingen met den
b^stctt uitflag, en m'aakteïé zulk eenen .indruk op het
Imrfder roovers, dat deze werkelijk van Ixuuile ver*,
r dér-
\