Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■■ " ( 54^) ; \
tins: en liefde te Sparta ontvangen. Daa^ zijné gr^t-
fle bemoeijing was, zijn volk gelukkig te niake\^
200 voorzag hy hen ras.van wij^e wetten, wel\
volkomen naar den aard en voor de behoeften vqi
dat Volk bereidend waren: inzonderheid v/aren va-
üerlandsüefde, eenvoudigiieid en matigheid de hoofde
deugden, welke hij daardoor in zijn volk poogde te
bevestigen. Daar intusfchen de rijken bij deze wet-
ten eenige fchade moesten lijden, zoo veroorzaakte
zulks onder dezen geen gering misnoegen, hetwelk,
selfs tot oproer overlloeg, bij welk gelegenheid een
onbezonnen jongeling, Alcauder genaamd, z-ich
in .zoo verre vergat, dat hij den waardigen^ wetgeX
ver met eenen fiok in de oogen floeg. Lycurgus
Weef bij dezen hoon. bedaard, en toonde het voHc
j^ijn bloedend aangezigt, hetwelk van die uitwerking
vi^as, da& allen, die liet zagen, door fthaamte en be-
imw over hunne eigene ondankbaarheid aangedaan
werden. Oogenblikkelijk grepen zij den dader, en
leyerden hem aan Lycurgus over, ten einde zijne
onbezonnenheid naar verdiensten konde geftraft worv
den . Zou Lycurgus dezen ondankbaren ten voor-
teelde voor anderen flreng ge/lrafc liebben? Neenl
dit was het middel-niet, om deti edelen man genoeg-
doening te verfchaffen. Hij nam hem mede naar zijne
honing, deed hem geen het minfle verwijt, maar be-
hantjelde hem daarentegen met zoo veel liefde, dat
de jongeling, door deze goedheid getroffen, in plaats
van zijn vijand, een fijner getroüwfte vrienden vvcrd.;
T^oen hij zijne wetten ten voJie bevestigd zag,_ deed
hij.de opperhoofden des volks zweren, dat zij', tot
2sjne^-terugkomst,: dezelve in fland v^ouden houden.
liié.'Top verliet hij'Sp.arja\ doch keerde no/*ir weder ; r
en ^Uiet^ is zelfs onzeker, waar en lioe hij zijn fcven
gèëuidigd beeft.