Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 )
trekkende V had een foldaat ecliter een weinig, wa-
ter ^gevonden, hetwelk hij in zijnen helm Aiexanv
der aanbood; ,doch deze ziende, dat zijn yplk van
dorst ycrfniachttegoot het water op den-grond, met
deze Wipordr.n: „ zoude jk de eeniglie. zijn dip drin?
„ ken zou?.'-^ Hij wilde geene, vcrkwiivkipg genieten v
welke, hij i;iet met zijn^ lorgenooten deelej] k(?n. In
zijne jeugd,, had hij zijn ligchaam door allerlei nutr
lige oefe.ningeU:, tegen verinoeijeni.sfen en andere, on--
gemakken gehard, ,en .zich tevens aan eene matige
levenswijiie gewend, . Doch na^uwelijks had hij de
gebruik«n der Perfen leeren kennen , .of hij gaf zicli
aan velerlei buitenfporighedeti over, zich aan het
'overdadig gebryik van fterken drank en van allerlei
aitgc/ochte -en, kost' are fpijzen verflavende, hetweJfë
hein dikwerf in onaangenaamheden van onderfcheideiif
aard wikkelde. iUj gelegenheid van .een .groot gasty
maal, waarbij dc meeste gasten door den wijn rterlc
veihit waren verhieven eenige vleyers Alexan.ders
heldendaden vene boven die^ der voormalige helden.
C i i t u s . die Alexanders leven eens gered had ,
èn zijn bijüondere vriend was, verzettede zich regen
deze vleijerij, en roemde de daden van Philippus,
Alexanders vader, verre boven die van onzen
Maced-nifchen held.; De laatfte, mede door dea
wijn bedwelmd, werd over bet gedrag van C1 i t us
zoo toornig, dat luj hém mèt al de woede van ee-
nen zinnel'jozen aanviel,, en ,met eene Ipiets zoo
wis tr- f. dat hii dood voor zijne voeten nederzeeg.
Toen dè bedwelming des -vjyns voorbij gevoel-
de' AI e x ä n d e r al het affchuweliike van zijne daad,
en beweende, dezelve met ■ hartelijk berouw; doch
het geval was onherroepelijk : door zijne buitenfpo-'
pghelJ, '«ad hij een' zijner trouwlle vrienden op de
onJankbaarlte wijze aan zijne troischheid opu^eoiferd.
Gedurende drie dagen cn drie nachtcuj lag hij, zon-
der