Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( >
keerde, zoo raadde hij echter de Romeinen den irrede
niet aan, maar toonde integendeel, door v/elke mid-
delen zij de Carthagers verder noodzaken konden,
hen om denzelven te iineeken. De voordagen der
gezanten werden hierop afgewezen, en R e g u I u s,
die door geene middelen hoe genaamd van zijn voor-
nemen af te brengen was, keerde, ingevolge van zijn
gegeven woord, naar Carihago terug; alwaar hij,
200 men zegt, onder de gruvvzaamrte folteringen
ziiner verbitterde vijanden ter dood gébragt werd.
Welk een edel voorbeeld van trouw en vaderlands-
liefde, vinden wij in het gedrag dezes voortrefFelij-
ken Romeins: echter kunnen wij ook, tot eer vaa
ons vaderland, op dergelijk voorbeeld roem dragen-
In het jaar 1661, werd het eiland Pormoza door
de Chinezen, onder bevel van den^zeeroover Coxin-
ga, aangevallen en gedeeltelijk inireuomen en ver-
woest; alleenlijk behielden de idollanders het fort
Zcdand^ dat zij zoo manmoedig bleven verdedigen,
dat Cox inga genoodzaakt was, om tot list ia
plaats van geweld zijne toevlugt te nemen. Onder de
gevangenen, die in zijne handen gevallen waren, be-
vond zich ook de brave en geachte predikant Antor
jiius Hambroek met deszelfs vrouw en twee
kinderen, en van dezen was het, dat hij zich ter
tereiking- van zijn oogmerk trachtte te bediencu.
5, Ga naar het fort," zeide hij tot Hambroek,
en verzeker de belejzei'den van mijne genade ^ zoo
3, zij zich zonder eenige voorwaarden willen overr
,, geven. Stel al uwen invloed te werk, en wees
verzekerd, dat het leven van uwe vrouw en kin-
P, deren van uwe terugkomst afhangt: zoo gij vruch-
3, teloos wederkeert, zult gij het met den dood
.„ moeten bekoopen." Hambroek ging naar het
fort, en flelde aile pogingen in het werk, om de
.bezetting de overgave af tc raden: 5, Coxinga./'
zei«