Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3? )
de duizenden, van deszelfs inwoners; de anderea
figtteii dergeiijke verwoestingen aan iu Peru, en de-
den ieder voor, hunne wreedheid fidderen. Door
het voorbeeld, van dergelijke ontaarde voorgangers,
beerscbie er, in de nieuw ontdekte landen van ^mc-
rika, onder de Spanjaarden de grooitle losbandig-
heid ;j roofgierigheid onderdrukte alle menfchelijk ger
,votl;jfl hunne harten, terwijl zij vrienden vijand
met igelijke grmvzaamheid behandelden. Eindcl.lc
kwa,ii] - het , Spaauiche hof op het denkbeeld, om de
jnwoners van Amerika te befchaveii, en aan de
willekeurige regering paal en perk te (lellen. Manr^
wie ,zou dit grofte werk tot ftand brengen? Wie
pioed genoeg hebben, om zoo veel wanorde te kee-
ren? De .cerlle proeven vielen ongelukkig uit; en de
eerfi;^, ,die het waagde, menfcheliiker te handelen,
JEOcst, het met zijn leven boeten. In het jaar 154Ó;,
gelukte het eindelijk Pedro de la Gasca, een
•man yan uitrtekende braafheid en voorbeeldeUx)ze
belangeloosheid, om het lijden der onfchiild te ver-
dachten. In aangeland, verwierf hij door zijne
j\-aardiéheid als priester, door zijn eeiMedwekkcnd
aandien, en bovenal door zijn onberispelyk gedrag,
de algemsene hoogachting. Door zijne goedaardig-
heid, wist hij de foldaten van P.izarro op zijne
zijde te brengen , waardoor hij zonder veel bloed-
vergieten Pizarro zeiven gevangen nam, en het be-
fl:ui!r in handen kreeg. Wat denkt gij, zou hij nu
het voorbeeld van zijne voorgangers nagevolgd heb-
ben ? Neen! zijn hart was te edel: hij dempte
alie gefchillen, verz^achue de flavernij, waardoor de
inwoners gedrukt werden, trachtte den moedwil der
foldaten te betcui^elen, en bragt het door zline
wi'.sheid zoo verre, dat dit land, aan het wots:e
oproer en de gruwzaamfte misdaden ontrukt, en
in eene welgeregelde en aan de wetten ondcrwor-
C 4 pe*