Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 3« )
iö.
A
li-tT Ei VAN COLUMBUS.
Hij. die ontdekt heeft
blijft alleen de gr&ote man ^ de^yiil het ge?
'makkelijker ts na te volgen, dati iets uit te
vinden.
ö,
'e brave en kfwaardige ontdekker van Amerika ^
C Col u m bus, van wiens kommervolle omdan-
i.i>Étbederi op het eiland Jarn iica wij . eene kleine
iche s'gegeven hebben, zag, bij her vermeerderei^
zljtier vcrdienflen, tevens het getal zijner benijders
toenemen. Niet alleen, dat men hem bij elke onder^
iieitiing méhigvüldige zwarigheden in den weg Ifgdc,
om vvelke te overwinnen meer dan gewone ftand-
yastigjjèid vereischt wercl, maar men was ook trou-
\Vtloos genoeg , om het eens gegeven woord le bre-
ken eh hem zijne régtniatjge belöoning te ont-
Jiouden; en of.diï npg niet genoeg ware, :zoo heefc
men getracht hem de_ eer, öer ontdekking van Ame^
rika te ontrooven, cioor dezelve aan eenen Ame^
X i c ü s e s p u.t i u s toe te kenne^i: fchoon deze
èer.'-t èem,u'e jar^n na , C o 1 u m b us dit werelddeel
bezocht he^fr Toen Columbus, na achr maan-
den op 'Jamaica doorgebfagt te Iiebbcn , weder in
Spanje tern® gekeerd, was , , bevond hij zich eens
niet éen talrijk gL-zelfcbap aan tafel, waar men, to-c
Imart van' onzen wakkeren ze man. op allerlei wij-
zen' d^ ,waarde van .zijne., oncdekkingea
poogde te v.-rmin.leren; niets fcheen hun gemakke-
jirktr dan' datirene te doen wat Columbus ge-
daan' hid. Dé iiOQ zècr belcedigde en' miskende
ont-

'iOÊÈÊ