Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 3
■ V . < : ■ •: . -
. , C HRI ST OPHO R US COLÜBlfeuS.
" V ' - .
Hêt is alleen in dringende omßanäighcden, dat
het gebruik van eene of andere list ver/hlioo*
ning kan vinden ; echter moet dezelve geenc
ßrekking ten nadede van arideren hebben.
r-
c
hristopfiorus Columbus, de ontdékicer
van Amerika^ ondernam, in het jaar 1502, om
met vier oude en flechte fchepen zijne ontdekklngeii
voort te zetteri. Ongelukkig had de moedige en
ftandvastige man met Èoo vefe ftormen te kampen^
dac zijne fchepen geheel reddeloos en dus oübrulk-,
baar werden , zoo dat hem geen ander middel over-
bleef dan het, met zijne beide nog overgeblevene
vaartuigen , te 'Jamaica op Itrand te zetten j teil:
einde zoo lang mogelijk zijn eigen levea en dat zij-
ner fchept'lingen te rekken. De fnoode .ondankbaar-
heid , waarmede men hem gedurende zijne ondernè-,
mingen. behandeld had; de ontrouw en valschheid^
niet alleen van de Spaanfche regering, maar oofc
van hen, die onder hern gefield waren, openden voor,
onz.en on gelukkigen'Columbus het allerpngunstig-
fte voo'ruitzigt. Met lekke en geheel onbruikbare
fchepen, zonder hulp en levensmiddelen, op eene^
Vreemde kus: te wezen, zijn voorzeker omflandig--^
heden, Welke den möedigilen moedeloos zouden:
inakeut ; Xlet eenige redmiddel, dat hun nóg over-,
bkef, werd beproefd. Twee vrienden van Colniïï.
bns waagden het, om met twee karioes de reis naar.
lUspaniola re ondernemen j, ten einde daar een vaar^!,
tuig te erlangen j om Colümbus en de zijnen ^li
O'