Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 )
menschlievendheid.
Ieder mensch heeft aanfpraak op ons medelij-
den en op onze hulp, "«ant wij zijn allen
kinderen van eenen leader.
O,
'mtrent zeventig jaren geleden , woedde er een
vreesfclijke ftorm, waardoor op de kust van ons
vaderland, in eenen nacht, meer dan zeventig fche-
pen vernield of befchadigd werden. Groot was het
aantal der fchepelingen, die in dezen ontzettenden
nacht eene prooi der golven werden. Alom zag
men de fporen van verwoesting, en op het eiland
Texel was het ftrand als bezaaid niet lijken en (luk-
ken van verbrijzelde fchepen. Men verzamelde de
ontzielde ligchamen, ten einde die in eenen daartoe
gedolven kuil te begraven. Eene arme vrouw,
welke zich onder de diep getroffine aanfchouwers
bevond, voegde bij de fmart, die zij over het on-
gelukkig lot van eenige harer natuurgenooten gs-
Voelde, tevens den wensch, om toch naar haar
gering vermogen eenige hulp te kunnen toebren-
gen. In ftilte bad zij de Voorzienigheid, dat het
haar vergund niogt zijn, om, ai ware het flechis
één mensch, van eenen fchijnbaren dood te ver-
losfen. En wat gebeurde? De goede God verhoor-
de hare bede. Zij befchouwde met de groottte op-
merkzaamheid de aangefpoelde lijken, en meende
iu een dezer nog eenige flaauwe teekenen van le-
ven te befpeuren: ,, deze is niet dood!" riep zij,
,, laat. luy beproevéii, of ik hem redden kan."
Zij nAiu den oiigelukkigen in bare woning, ver-
warm-
Lv,