Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ^p )
en des avonds al bedelende eenig dekfel öp te kleöi
ten einde den grijsaard in de gevangenis, waar hij
overnachten moest. te verkwikken en den flaap ge-
irakkelijker te maken. Op deze wijze^ voorzag zij
dagelijks in de behoeften liaars dierbaren vaders, tot
dat haar eindelijk in Parijs de verdere toegang
mededoogenlüos ontzegd werd. Welk een navol-
gensvraardig voorbeeld! Zegt. zoudt gij u vooi?
uwe ouders tot zoo vele opi fF ringen in ftaat be-
vinden ? Doordrongen van dc dieplle fmart, wan-
hoopte dit meisie niet, om alles te wagen. Drie
maanden lang, fmeekte zij dagelijks de regering om
het ontflag haars vaders; zij verdroeg alle beleedi-
gingen geduldig, want zij leed voor haren vaderi.
en liet niet af, voor zij de harten zijner vervolgers
zoodanig vermurwd had, dat zij hem op vrije voe-
ten fteiden, en daardoor hare onbezwekene liefdé
beloonden. Maar, waar viodt men hier op aarde
1 eene duurzame belooning op de edelaardiglte pogia-
.gen? Met baren vader op de terug reize naar Lyori
zijnde , gevoelde zij hare krachten doof de uitge-
ftane fchokken en vermoeijenisfen te eenenmale uit-
geput. Zij werd onderweg door eene hevige ziekte
aangetast, die haar fpoedig ih het graf ftorttei
Deze voortreffelijke dochter mögt dus het gelüt
niet Xmaken, dat zij zich in het bijzijn van haren
verlosten vader had voorgefteld; echter ftierf zii met
de bewustheid, dat zi.) haar leven aan een' haref
■ dierbaarrte jsligten, en aan het behoud van hem öp-
geolFerd had, wien zij, nevens God, alles verfchül.«
digd was«
Waarom zijn mi onze ouders veel verpUgt?
li het genoeß, dat y/ij onze ouders eeren, tsH
flechls medelijden met han hebben ^ wanntl^r HéH U-
nig ongeluk bejegera ? ■
^ i Sx