Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 )
reiken, waaronder er zeker waren, die onze goed-,
keuring niet kunnen wegdragen. In ons vaderland,
was Cornelis Aarfen bekend als een man, di©
door zijnen invloed en door de achting, welke hij
verworven had, veel toebrengen kon lot het fluiten
van eenen wapenftilHand of van den vrede. Aatt
dezen waagde het de Spaanfche Veldoverlle, ge-
fchenken aan te bieden, ten einde hem in zijn belang
over te halen, en bood hem vijftig duizend kroo»
nen, benevens eenen diamant van groote waarde
voor zijne huisvrouw, zoo hij fljchts den Spaan-
fchen koning, in het verkrijgen van den vrede, be-
hulpzaam wilde zijn. — Aarfen floeg eerst deze
aanbieding met verachting van de hand; doch het
befef, dat hij hierdoor aan het heil des vaderlands
kon medewerken, deed hem eindelijk befluiten, om
bet aangebodene te aanvaarden. VVelras echter was.
hij over zijne eigene handelwys ontevreden, en open-
baarde den Staten dezes lands het voorgevallene»
met bijvoeging van de hem aangebodene en door
hem ontvangene belooning. Ue Staten namen dien
fchat aan, en fl:elden denzelven in handen van eenen
man van beproefde trouw, om daarvan, bij de eerst
komende gelegenheid, het beste gebruik te maken.
Wat denkt gij, zouden zij dit geld ten behoeve des
lands bedeed hebben ? Neen! 2ij behielden het zoo
lang onder zich, tot er eenen wapenllilftand gefloten
was, en toen zonden zij bet alles terug, met een
fcherp verwijt over het aanwenden zulker verleide-
lijke en hoogstonteerende middelen.
Mogen n-ij van alle middelen, die om voorko-
men , ter bereiking van ons oogmerk gebruik
maken ?
Zou Aarfen mter tevreden geyttest zijn^ ah
hij de gefchenkcn behouden had?
B 7.