Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 )
Tdi'cn dere dag In mij verbeteren, betgene booj»-
5, moed en bovennntige rijkdom bedorven hebben.
5, G j hebe nn een groot rijk veroverd, en als
,, gij mijne Ichaiten zult gezien hebben, dan znlc
,, gij moeten eikennen, dat ik gisteren nog de
,, rijklle en gehikkiglle van geheel /Izie was. Aa»
5, een' verdandig man iiic Griekenland^ So Ion
5, genaamd, toonde ik eens alle mijne ichatten, en
5, was ijdel genoeg , om te denken , dat hij mij, uit
5, hoofde van het be/.it derzelve, onder de geluk-
5, kiglte der menfctoi^oudt teilen; doch ik bedroog
,, mij, Sn Ion beTcliouwde mijnen rijkdom zoo on-
„ verfchillig, als of het Hechts een zandhoop wäre,
„ en dit 1'martte mij. So Ion! zeide ik, gij hebt
,, zoo veei door de wereld gereisd, en zoo veel
,, menfchen leeren kennen, vt>i mij eens: wien
5, houdt gij voor den geukkigden? niet twijfelende,
of hy zou mij noemen; maar hoe verbaasd ftund
5, ik , toen hij eenige menfchen ten voorbeeld-? op-
3, noemde, die in tenen lageren 1land geleefd had-
,, den en mij met Iliizwijgen en onopgemerkt voor-
5, bij ging. Ik kon mijn verdriet niet verbergen:
.,,0 So Ion! riep ik uic, gij wilt mij niet eens
,, met deze vergelijken! mljre g luk/.aligheid worde
5, dan door u veracht! „ Crefus!" antwoordde.
de wijze man, ,, een mensclv moet gedurende
„ „ eenen langen leeftijd zeer'veel zien en lijden,
5, „ dat hij gaarne zoiide willen ontgaan. Gij zijt
5, „ thans beheerfcher van vele goederen en vol-
J 5, „ ken; maar om u geluk^alis te noemen, voor
9, ,, dat ik weet, of uw einde gelukkig geweest is,
5, ,5 kan ik niet. Bo'endien zijn er menfchen, die bij
„ ,, al den overvloed cllend'g zijn en er zijn weder
,, anderen, die in eenen midddmatigen lland
,, het hoogde geHik genieten: want hij. die geen
,, gebrek kent, kantin diile eenvoudigheid een
M