Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
e '
c n )
JAN BART.
Jfii mogen niemand naar den uiterlijken
Jchijn bcüordeelen»
Tn het jaar 1650 werd te Duinlerhen ^ uit be-
hoeftige ouders, ,zekei'e fan Bart geboren. Zijn
vader, die een vislcher was , en een talrijk huis-
gezin had, ontbrak het aan de middelen, om zij-
nen zoon iets meer dan het visfchen te laten lee-
ren. Van zijne vroegibe jeugd af, werd hij ter zee
opgevoed, en kon r.och le2eu noch fchrijven. Gij
kunt ligtelijk befeffen, dat hij dpor deze omftandig-
hedcn weinig ervaring bekwam, om met meer be-
fchaafde lieden om te gnan. Niettegenllaande dit,
bezat hij een gezond oordeel; hi) was een vüani
van rust en ledigheid, en wist met ijver en werkzaam-
heid eene voorzigtigheid te paren, die velen deed
verbaasd ftaan. — Onze Bart, die voor uicgebrei-»
der kring berekend fchècn, werd ras 7'^nen (land
moede. Te dieu einde verliet hij zijne geboorte-
plaats, en vertrok wzzx Plolland\ waar hij, onder
den Admiraal de Ruiter, een der bekwaamde
en moediglle zeelieden Van zijntn tijd we.rd. Nadat
hij ecnigeu tijd m dienst van ons vaderland doorge*
bragt bad , ontilond ér een oorlog imfchen Hol'-
larid>^ Frankrijk t\\ Engeland^ heiweik hem deed
befiuiren, om .naar zijne geboorteplaats terng fe
keeren. Te vergeefs werd hem een aanzienlijke
posi aan2;eboden; voKlandig weigerde hij de wape-
nen tegen zijn vaderland te voeren; en geen vooruit-
^igt op rijkdom of grootheid was in rtaat, om hem
j