Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17/ . ' '' '
' ters verzekerende, dat federt dertig jaren zijn eenigfte ■
doel geweest was, om zijne medeburgers braaf en
gelukkig te maken en nu nam bij affcheid van heii
met de beuiiging, dat hij hun, die voor zijnen dood
gellemd hadden, gaarne alles vergaf. — Dezelfde
gerustheid bleef hem ook bij tot het einde zijns
levens Hij troostte zijne diep bedroefde vrienden ,
welke hem vergeefs tot de vlugt hadden pogen over
te halen, en onderhield hen over de hoop, die hij
voedde, dat zijne ziel na dit leven zoude voortdu-
ren. I'oen hem de giftbeker gebragt werd nam
hij denzelveq zeer bedaard aan, floeg zijne oogefi
hemelwaarts en bad aldus: „ (laat mi] bij, o Gé-
„ den ! om mijn overgang tot u gelukkig te doen
„ zijn!" waarna hij den beker met een kalm en
onveranderd gelaat ledig dronk. Toen het gift be-
gon te werken, leide hij zich tei' neder, wikkelde
zich in zijnen mantel. en — gaf den geest.
Met zulk eene zielrust, (lierf de wijxe Socrates.
Zoo (lierf een rpan, die van God en zijnen dienst
Zi.'er onvolkomene begrippen had: hoe gerust zai
dan een Christen kunnen (terven, die ter eere vaii
-Gd en te nutte van iijne medemenfchen geleefd
heeft?
Daar de deugd onder menfchen dikwerf lijden
moet, is het dan mei beter de ondeugd te vol-
gen P
fVat dted Socrates zoo gerust den dood af-
iz/achten ?
Hse moeten mi leven, om wel te kunnen fler-
ven? (») 3.
c*) Als de leerlingen ccnig Coclsrlienstig onder-
wijs genoiea hebben, dan kan de onderwijzer hier
sïiet V 001 treffelijlic en de voordeden van dcu Chri^te.
^ken Godsdieust eenigzins nader betoogeo.