Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
lucht onmiddellijk van buiten naar binnen, totdat de blaas haar
oorspronkelijk volumen weder had aangenomen, en dus de drukking
in den ontvanger gelijk was geworden aan de dnikking der omrin-
gende lucht.
71. BEPALING VAN DE GROOTTE DER DRUKKING
VAN DEN DAMPKRING.
De lucht oefent, blijkens het voorgaande, eene drukking uit o])
de voorwerpen, die zich aan de oppervlakte der aarde bevinden.
Zij drukt ook op de oppervlakte der vloeistoffen. Herinneren wij ons
nu (zie blz. 148), dat eene vloeistof alleen dan in evenwicht kan
zijn, wanneer op eiken vierkanten centimeter van dezelfde horizon-
tale laag dezelfde drukking werkt. Op de horizontale vlakte, die eene
stilstaande vloeistof vormt, drukt overal de lucht, die boven de vloei-
stof staat. Daar deze drukking overal even groot is, verstoort zij het
evenwicht van de vloeistof niet. Maar vergroot men de drukking op
eene bepaalde plaats, dan wordt het evenwicht dadelijk verbroken;
de vloeistofdeeltjes geraken in beweging en bewegen zich zoo lang,
totdat zij eenen nieuwen evenwichtstoestand hebben aangenomen.
Neemt men bijv. twee glazen buizen, door eene caoutchouc-buis
verbonden en gedeeltelijk met water gevuld, dan zullen de water-
spiegels in de beide buizen in een zelfde horizontaal vlak liggen.
Vermeerdert men de luchtdrukking op den eenen waterspiegel door
de opening van eene der buizen met den mond te sluiten en dan
lucht in de buis te blazen, dan ziet men dadelijk den waterspiegel
dalen in de buis, waarin men blaast, en in de andere buis rijzen.
Wat zou er nn wel gebeuren, als wij eens eene glazen buis
in een vat met kwik plaatsten en de lucht uit deze buis ver-
wijderden? Zou dan het kwik in die buis even hoog staan als
daarbuiten in het cylinderglas?
2828'e Proef. Men neemt een klein reageerbuisje, vult het geheel
met kwik, sluit het met den duim en plaatst het met de opening
naar beneden in eene schaal met kwik. Neemt men nu den duim
weg, dan blijft het kwik in het buisje staan.
283ste Proef Men herhaalt de vorige proef met een langer rea-
geerbuisje. De uitkomst is dezelfde.