Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
50. WP:RKINGEN, DIE DE SAMENSTELLING
DER LUCHT VERANDEREN.
Bij de iSos'e en iSi®'« Proef is ons gebleken, dat, bij verbran-
ding in eene afgeslotene hoeveelheid lucht, de zuurstof wordt verbruikt
en alleen de stikstof overblijft. Men kan nu de iSó^'e Proef gemakke-
lijk op zoodanige wijze herhalen, dat men daarbij aantoont, dat voor-
werpen, die in zuurstof branden, de zuurstof eveneens verbruiken.
Vandaar, dat een brandend lichaam in eene afgeslotene ruimte niet
lang kan blijven voortbranden.
Terwijl nu de brandende stoffen zuurstof uit de lucht wegnemen,
brengen zij andere stoffen daarin; de zwavel bijv. geeft eene lucht-
soort van eenen prikkelenden reuk, de houtskool koolzuur. (Hoe zal
men de proeven inrichten, om dit aan te toonen?) Ook spiritus en
vet geven bij verbranding koolzuur. (Zie de 1798«® Proef) Eene an-
dere stof, die de laatstgenoemde lichamen en nog vele andere bij
hunne verbranding in de lucht verspreiden, is waterdamp.
190ste Proef. Men houdt een droog klokje boven eene brandende
spiritusvlam en een ander droog klokje boven eene brandende kaars-
vlam. De beide klokjes beslaan met water. Bij de spiritusvlam kan
men het ontstaan van waterdamp nog beter ontdekken, als men een
kolfje, dat met koud water gevuld is, eenigen tijd in de vlam houdt.
De buitenzijde van het kolfje wordt zeer vochtig.
Spiritus, vet en alle atidere brandbare stoffen uH het planiert-
en dierenrijk, nemen bij hunne verbranding zuurstjf uit de lucht
weg, en geven daarvoor koolzuur en waterdamp in de plaats.
Dat ook de ademhaling de lucht verandert, is reeds zonder op-
zettelijke proefnemingen gemakkelijk op te merken. Waar vele per-
sonen in een klein vertrek aanwezig zijn, wordt de lucht weldra on-
aangenaam van reuk en voor de gezondheid nadeelig. Dat die be-
dorven lucht meer koolzuur en waterdamp bevat dan de gewone,
kunnen wij uit het vroeger behandelde afleiden. Zie hierboven blz.
34 en blz. 91. In den winter zien wij de glazen in dergelijke ver-
trekken zeer sterk beslaan, en de groote vermeerdering van het kool-
zuur laat zich aantoonen door een weinig kalkwater (100 CC.) te
schudden in eene flesch met lucht uit een dergelijk vertrek. Is de
luchtverversching in het schoolvertrek niet bijzonder goed, dan ver-
gelijke men eene flesch, die men door middel van eenen blaasbalg