Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
„Een boekje, dat in ruim 100 blz. waarlijk geeft, wat liet belooft, liet
is met het oog op de behoeften der II. B. Scholieren geschreven, maar 't
zou ons niet verwonderen, wanneer ook aspiranten voor een of ander exa-
men hier iets van hun gading vinden. Met vroegere toestanden liet de schrij-
ver zich niet in, hij geeft zaken, zooals ze otficieel zijn. Wa ^QQn geschiedenis
maar een overzicht, handig en bondig."
{De Vrije School, IG Oct. 1890;.
„In korte, maar scherpe trekken, behandelt de Sehr, onze tegenwoordige
Staatsregeling. Wel wordt op het kenmerkend verschil tusschen de grond-
wetten van vóór 1889 gewezen, doch de tegenwoordige wetgeving is hoofd-
zaak gebleven. Dit heeft de Sehr, op verdienstelijke wijze gedaan; vooral
ook, daar hij telkens opgeeft, waarom deze of gene wet noodig is, of dit
of dat Staatslichaam zoo, en niet anders, moest worden ingericht. In geen
ander leerboek vonden wjj dan ook dezelfde stof zoo degelijk behandeld;
onder meer is dit met name van toepassing op de verschillende rechten en
plichten van den Koning, der Eerste en Tweede Kamer, van het tot stand
komen eener wet. Hoewel het boekske in de eerste plaats voor de 11. B. S.
bestem<l is, zal het met niet minder succes door candidaat-iioofdonderwijzers
gebruikt worden.
Gaarne haalden we gezien, dat de Sehr, een uittreksel van de Staatsbe-
grooting, b.v. voor 1890, had gegeven, niet om de cijfers te onthouden,
maar om een begrip te geven van de huishouding voor de verschillende
takken van bestuur; wellicht kan dit in een tweeden druk geschieden.
(/> }y'ekK-er, 13 Juni 1891).
BES' Perspectivisch leeren zien.
Voor de Lagere School, voor Industrie-, Ambachts-,
Burgeravond-, Teeken-, Kweek-, Normaal- en
H. B. Scholen en Zelfonderricht.
3 Deeltjes in groot kwarto formaat met vele gravures.
PKIJS van elk deeltje 25 cents.
„Reeds eenigen tijd geleden, verscheen X®. 1 van deze cahiers in groot
kwarto op fraai papier en thans is het werk in drie nommers compleet.
^Vij wijzen er op, dat allen, die elementair teekenonderwijs geven, niet
verzuimen, met deze fraaie uitgave kennis te maken. Het werk is iets
nieuws in dezen vorm en goed gebruikt zal liet zeker het Perspectivisch
zien, als voorbereiding voor het natuur-teekenen bevorderen."
{Het SchoolhJad, 3 Maart 1891)