Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij J. MUUSSES te Turner end is verschenen:
Vóór het Kxamen.
Tabellarisch overzicht van de hourdzakeii der Fraiische Spraakkunst,
DOOR
W. CRAMER eu R. J. KORTMULDER.
Frijs f
„Schoon dit boekske bestemd is voor hen, die zich voor een examen
voorbereiden, komt het ons voor niet minder geschikt te zijn voor gewoon
gebruik naast de meer uitvoerige spraakkunst. Zooals in het voorbericht
zeer juist wordt aangemerkt, zijn die spraakkunsten voor het praktisch ge-
bruik lastig en zal de leerling met zulk een tabellarisch overzicht, als hier
gegeven wordt, — en het is met zorg bewerkt — spoediger zich de voor-
naamste regels van de taal eigen maken".
{Het Vaderland, 29 Mei 1891.)
„Met veel genoegen hebben wij met dit nieuwe werkje kennis gemaakt:
het zal om zijn uiterst practische waarde velen welkom zijn. De schrijvers
brachten de bclangrgste zaken uit de grammaire, welke dikwijls niet in
het oog vallen, of hier en daar in het leerboek verspreid zijn, in een dui-
delijk schema, zoodat men met één oogopslag de hoofdzaken als in beeld
ziet. Boven elke dubbelpagina staat in vette letters het behandelde punt;
b. V. Hoe worden de substantieven in het meervoud gebracht? Hoe maakt
men de adjectieven meervoud? "Wanneer plaatst men het adjectief achter
het substantief? Wanneer gebruikt men den passé défini? en vele andere
meer, welke punten dan in eenige kolommen worden uitgewerkt, alles door
voorbeelden en uitzonderingen veraanschouwelijkt. Het werkje is uitnemend
geschikt voor hen, die examen voor Breda, Willemsoord, de Posteryen, enz.,
willen afleggen; doch wij gelooven ook, dat het aan candidaten voor de ge-
wone lagere akte groote diensten zal bewijzen. Druk en papier zijn, als
gewoonlijk bij dezen Uitgever, onberispelijk".
{De Wekher, 13 Juni 1891.)
„„Vóór het Examen" staat nagenoeg tot de grammaire, als de chron. tot
de geschiedenis. Met verklaringen houden de schrijvers zich niet op, zij
geven eenvoudige regels met voorbeelden, de eerste in het Holl. Zij hebben
daarby het oog op hetgeen noodig is te weten voor Breda, Willemsoord,
de Posterijen, de Belastingen en het Litt, mathm. ex. Ten einde zekere aan-
schouwelijkheid te verkrijgen is alles in tabellen gedrukt. Daardoor heeft het
bock veel wit papier, geeft dus ruim gelegenheid tot schriftelijke bijvoegin-
gen en wordt ook bruikbaar voor den Fr. studeerenden onderwijzer".
{De Vrije School, 25 Juni 1891.)
„Dit nuttige werkje bevat een overzicht van hetgeen in de Fransche
spraakkunsten behandeld wordt. Den leerling, die enkele hoofdzaken der
grammaire repeteeren wil, en die er tegen op ziet, zijn leerboek te raad-
plegen, omdat het voornaamste hem dan niet spoedig genoeg in 't oog viel,
kan dit tabellarisch overzicht uitstekende diensten bewijzen".
{De Drie Talen, 1 Juli 1891.)