Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij ,). MUUSSES te Vvrmerend is verschenen:
Mr. W. M. H. BOERS,
OVERZICHT
DtU
STAATSINSTELLINGEN
van IVodox^lïiiicl.
PRIJSV I
„De heer Boers is leerftar aan de H. B. S. te Delft en heeft met zijn
werkje bc])aaldeiyk de leerlingen aan de Hoogero Burgerscholen op liet
oog gehad. De schrijver meent, dat het datgene bevat, wat van hem, die
den cursus der H. B. S. heeft doorloopen, kan gevorderd worden, en als
man va^ ondervinding op dit gebied kan hij het weten. Zonder twijfel is
het Overzicht, hier en daar zuivere paraphrase van grondwettelijke en
wettelijke bepalingen, nauwkeurig genoeg, terwijl kennelijk naar de noodige
onpartijdigheid is gestreefd."
{Het Vaderland, 28 Augustus 1890).
„In ruim 100 bladzijden wordt hier en daar een zeer duidelyk overzicht
gegeven van onze Staatsinstellingen. Bijzaken zijü ter zijde gelaten en
hoofdzaken worden op zulk een wijze uiteengezet, dat men het boek met
genoegen leest. Zal het boek goede diensten kunnen bewijzen voor de H.
B. S., niet minder verdient het de aandacht van studeerende onderwijzers,
die hier een veiliger gids vinden dan een of ander leerboek der aardrijks-
kunde kan zijn."
{Hef Xieawe Schoolblad, 5 Sept. 1890).
„Een zeer bruikbaar boekje, dat geschreven voor de leerlingen der Hoogere
Burgerscholen, hun, die examen wenschen af te leggen voor hulp- of hoofd-
akten, zeker niet onwelkom zal zijn. Hot geeft, na een kort geschiedkundig
overzicht van het ontstaan en den omvang der vijf groiulwetsherzieningen
in ons vaderland sedert 1813, in beknopten vorm zeer duidelijke denkbeelden
van Staat, Staatsgemeensehap, Wetten, Wetgevende macht, Uitvoerende
macht, Monarch, Grondgebied, Inwoners, Nederlanderschap, Rechten, enz.;
behandelt achtereenvolgens de verschillende takken van besturen, — de
rechten en verpUchtingen van den Koning — de samenstelling en de werk-
zaamhe .en der verschillende liegeeringscolleges; de wijze, waarop do Staat
zorgt v'oor de rechtsbedeeling, de landsverdediging, den waterstaat, den
godsdienst, het armwezen, het onderwijs, enz., om te sluiten met een paar
beknopte, maar toch vrije volledige hoofclstukken over onze koloniën. •
Wij kunnen dit werkje om zijne beknoptheid en om zijne volledigheid
gerustelijk aanbevelen; wij twijfelen er niet aan, of het zal velen onder-
wijzers geen geringe diensten bewijzen.
{De Katholieke School, 11 Sept. 1890).
„Zij (de onderwijzers) zullen in dit boekje alles vinden wat zij omtrent
onze Staatsinstellingen te weten hebben."
[De SchoolirereM, 2 Oct. 1890).