Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 127. )
verzoekingen, en wordt eene inwendige altoos
sijririgcnde bron van alles overtreffende vreugde
en tevredenheid.
Maar, helaas! de wereld ware een hemel,
indien zulk eene liefelijke honigbeek zonder
ij inniengsel van biltere gal wilde vlieten. - Wij
hebben u, kinderen ! zoo aanstonds reeds ge^
zpgd, dat de volmaaktheid onzer waarnemin-
gen of ondervindingen afhangt van de vol-
maaktheid onzer zintuigen , en de volmaaktheid
onzer denkbeelden van die onzer waarnemin-
jgen; dat wij derhalve nooit geene geheel
volmaakte denkbeelden van eenige voor-
werpen kunnen vormen, en dat dus al onze
denkbeelden altijd gebrekkig zijn. Laat ons
er bijvoegen, dat onze waarnemingen of on-
dervindingen dikwijls geheel of gedeeltelijk
valsch zijn; zoodat het met de voorwerpen of
gebeurtenissen geheel anders gelegen is, dan
wij meenen te zien of te hooren. Wanneer
wij nu uit valsche ondervindingen of waarne-
mingen door ons verstand valsche denkbeelden
gevormd hebben, dan kunnen de besluiten,
welke onze rede daaruit afleidt, ook niet an*
ders dan valsch zijn. Ziet daaf eene der oor-
zaken , waarom wij zoo dikwijls verkeerd han-
delen. Wanneer wij nu nog daarbij bedenken,
hoe wy verre het grootste gedeelte onzer denk-
beelden niet door eigene waarnemingen ver-
kregen of gevormd hebben, maar dat wij
rtlezelve meestal van andere menschen ontvan-
gen of overgenomen hebben, zonder naar
derzelver waarheid of valschheid eenig onder*