Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 125. )
door dc ondervinding die hy daarvan geliad
heeft. Het is dus aan de ondervinding dat wij
on7c denkbeelden verschuldigd zijn , omdat ons
geheugen onze ondervinding bewaart en ons
dezelve bij gelegenheid herinnert. Ons verstand
verzamelt eene menigte van ondervindingen, en
Terkrijgt daardoor ook eene menigte denkbeel-
den, dié juister, naauwkeuriger, volmaakter en
aarachtiger zijn j naar mate onze ondervinding
zulks geweest is.
Gij merkt dus, kinderen! hoe zeer de vol-
maaktheid onzer denkbeelden afhangt van dë
volmaaktheid en geoefendheid onzer zintuigen
en van de bekwaamheid van ons verstand om
uit bijzondere verschijnselen, gewaarwordingen
of ondervindingen, algemeene denkbeelden te
vormen. Gij kunt tevens uit dit alles wel af-
leiden , dat onze denkbeelden, hoe juist en
uitgebreid ook, echter nimmer geheel volmaakt
kunnen zijn, dewijl wij die alleen vormen,
naar onze eigene ondervindingen , naar de ver-
schijnselen , welke wij in de voorwerpen waar-
nemen ; terwijl ondertusschen alles, wat wij niet
kunnen waarnemen, alles, waarvan wij niets
ondervinden, voor ons verborgen blijft.
Uit al onze zinnelijke gewaarwordingen en
uit al onze verstandelijke begrippen of denk-
beelden, zijn wij gewoon zekere besluiten af
te leiden, betrekkelijk hetgeen wij behooren te
gelooven of te doen. Het vermogen om dit te
verrigten, wordt de Rede genoemd. Het
onderscheidt den mensch van en verheft
hem boven de dieren. Door de rede is hij de