Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 )
zenden misnoegde en vrijheidlievende burgei's; zij stieten den
volksverdrukkenden Koning van den troon en Brutus werd
tot Burgemeester van het Romeinsche rijk benoemd.
Dezen post bekleedde hij dan ook langen tijd met roem
en tot genoegen der weldenkende burgers; want hij be^
schermde de goeden^ strafte de ondeugenden en was regt-
vaardig omtrent beide: hij handhaafde de wetten en
ging regt door zee.
Zijn zoon Titus echter beminde de dochter van den
afgezetten Koning en bewerkte eene zamenzwering tegen
zijnen vader en het Romeinsche rijk , ten einde hetzelve
weder onder de magt en dwingelandij van haren vader
te brengen. Dit werd echter ontdekt, en daar de wetten
den dood van ieder landverrader ei seht en , zoo was Bru-
tus als Burgemeester genoodzaakt ^ om het doodvonnis
over zijnen eigenen zoon uit te spreken, IVat deed nu
Brutus? Hoe hard hem dit ook viel: iiij ging regt door
zee ! — handhaafde de wet, en . veroordeelde zijnen
eigenen zoon ter dood! De ongelukkige zoon lag knielend
voor zijnen vader, terwijl deze het ijseliike, het hart-
verscheurende vonnis uitspraK Toen hetzelve was uitge-
sproken ^ vatte de vader hem bij de hand ^ en zeide:
» Stfl op , u voorwerp! dat mijn ziel lot afaclirik noopte;
«Sta op, O steiinsel I waar mijn ouderdom op hoopte;
»Omhels uw' vader, die n doemen moest ter straf,
» Die, was liij Brutus niet , u 't wanbedrijf vergaf!
»Mijn tranen vloeijen op uw aanzigt, onder 'tsprekcn;
»Ga, geef in uwen dood van grooJscJjcn moed een teeken;
»Wees niet weemoedig, zoon! zijt meer Romein dan ik.
»Baar Rome, door mijn' wraak. , verwondering cu schrik."
XXXYII.
LEVENDE HOND IS BETER, DAN BEN
DOODB LEEVJT,
Koenrnad hinoubc in Ecn ftlnii ïanbcïiift ha^y cn
\mé tiaar inyprr cn ininftcïicr in Ijct mciii/ rn uy
nitfiaiiöÜLVtï itonb tm ïjonb. T»oo; ?>iin bnn;^^
3ïar/ Itïiic/ suiiiiöfjciti tn ftni''.r|oubcïijrirjcïb lionb