Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 )
harte, mits gij mij, hij al toat heilig is, belooft,
om in de toekomst de tweedragt te vermijden en de
eendragt aan te kweeken. Eendragt maakt magt, of
anders gezegd: de eendragt geeft bloei en welvaart
aan enkele huisgezinnen, aan maatschappijen cn aan
staten; maar de tweedragt verlamt de kracht en ont-
zenuwt huisgezinnen en geheele natiën. Waar de
iweedragt de voordeur inkomt, daar gaan bloei en
■welvaart de achterdeur uit. Een zekere zoon konde
eenen enkelen pijl, dien de vader hem gaf, gemak-
kelijk breken ; maar bij eene vereeniging van zeven
derzelve was hem dit onmogelijk. Ziet een uurwerk,
hoe geregeld en ordelijk gaat hetzelve zijnen gang,
enkel doordien de raderen en rondsels alle eendrag-
tiglijk werken. Aanschouwt met bewondering het ver-
bazend vermogen, dat in den Spaanschen takel zit,
alleen daardoor, dat deszelfs zeven schijven gezamen-
lijk en met eendragt werken. Beschouwt de groote
steden, dotpen, kasteelen, schepen en alle groote ge-
wrochten van menschelijke kunst en vlijt: alle zijn zij
door de eendragt gebouwd. Beziet de verbazende wa-
terkeeringen en waterleidingen in Nederland: alle zijn
zij door eendragt tot stand gebragt; doch waren onze
voortaderen tweedragtig geweest, nimmer tvaren deze
tot stand gekomen en het schoone en bloeijende Neder-
land zou nog ten deele eene prooi der golven zijn.
Door eendragt hebben onze voorouderen in eenen
tachtigjarigen wortelstrijd de vrijheid hunner gods-
dienst en hun onafhankelijk bestaan bevochten.
Door tweedragt is echter de toren van Babel onvol-
tooid gebleven, zijn iti de oudheid Athene, Sparta,