Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 16 )
len bemocijen zich met {jeene beuzelingen." Deze
voorspelling tcerd ook bewaarheid. Boor onvermoeide
vlijt en krachtinspanning bragt Lcopold het zoo ver,
dat hij een geleerd cn beroemd predikant op eene
zekere plaats werd. Uier had hij nii juist een ge-
schikt standpunt^ om met zijne verkregene kundighe^
den en zijnen voorheeldigeii wandel nnt te stichten,
zijne evenmenschen voor te lichten en hun den zeke^
ren weg tot hun aardsch en eeuwig geluk aan te wij-
zen, llij leerde niet, etikel om de toejuiching van
de onkundige menigte te verwerven ^ neen: »een
arend vangt geene vliegen." Zuivere, onveranderlijke
waarheid was hH, die hij hoogschatte, beminde^ zocht
en aan anderen mededeelde.
ïVerd hij al eens door 07ikundigen en kwaadgezin-
den belasterd, gehoond, of niet tiaar waarde gewaar-
deerd, dit bragt geene verandering in zijne gemoeds-
stemming te weeg: .een .nrend vangt geene vliegen."
tLaat hen begaan,'^ zeide hij dan; *zij zijn niet
in staat, om 7nij te heoordeelen. De God der waar ^
heid kent mij, en zal jnijne pogingen bij alle waar-
heidlievende memchen, zegenen.'^
leder, die de deugd en de waarheid lief had, be-
minde hij en gaf hem gaarne raad en troost; maar
indien hij bemerkte, dat kwaadgezinde lieden met hem
redetwisten wilden, met woorden zonder zaken wilden
schermen, ten einde hem, ware het mogelijk, te cer-
strikken, dan zweeg hij gewoonlijk stil, verwijderde
zich, of sprak : » De godsdienst van Jezus bestaat niet
in woorden, maar in werken , en zj is te heilig om
haar door woordentioist en muggczifterij te ontheili-
gen T' «Een arend vangt geene vliegen."
Zijn doordringend verstand, zijne groote geleerd-
heid, zijne uitgebreide kunde en zijne voorbeeldige
deugd, waren de oorzaken, dat hij binnen korte ja-
ren tot professor in de godgeleerdheid verheven werd ^
in welke betrekking hij, tot aan zijnen dood, met
grooten lof aan het heil van dc studerende jongeling^