Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
nedcrviel, wanrop hij door dc huisgenooten ontkleed
en naar bed gebragt werd. Nu schac ik die deugd en
godsvrucht van den ouden man ook niet meer boog, en
ik geloof, dac hec slechts een listige oude huichelaar
is." De andere huisgenooten lachten hierover en gaven
Hugo gedeeltelijk gelijk.
Hieronimus zeide echter: „Ofschoon liec gedrag van
den ouden Pius in gecnen deele goed te keuren is, zoo
deel ik echter daarom geenszins in uw gevoelen. y^Er
is geen goud zonder schuim^'' of anders gezegd: „ é-r
is geen mensch zonder gebrek^ Maar even zoo min,
als de goudsmid het edelste metaal, dac er is, hec goud
namelijk, wegwerpt, omdat er zich nog altijd schuim
onder bevindt, even zoo min is het regt gehandeld,
om een mensch geheel te verwerpen, omdat hem een
enkel gebrek aankleeft. Moe menig mensch heeft negen
goede boedanigheden, en daarentegen maarééne slechte;
is het nu niet dwaas, om negen tiende deelen goeds
om slechts dén tiende deel slechts geheel te verwerpen?
Iemand, die dit doet, komt mij voor, als de goud-
smid , die om hec weinigje schuim eene geheele scaaf
edel goud wegwerpt; — als de landman , welke , om de
geringe hoeveelheid kaf, al zijn edel en voedzaam ko-
ren op den mesthoop draagt; — als het kind, dac om
de schil den smakelijken appel verachc;— als een tim-
merman , die, om het weinigje spint van buiten, de
kern van hec edelste hout wegwerpt; — als iemand ,
welke met de schaal de kern van de noot wegwerpt; —
of als de dwaas, die om een paar gure, stormachtige
of onaangename dagen het weder van hec geheele jaar
slecht noemt.
Ook ben ik in scant, om tegen de ééne laakbare han-
deling van den ouden Pius ^ meer dan vijfentwintig
edele, navolgenswaardige , menschlievende, vrome ,
deugdzame en waarlijk godvruchtige daden aan de an-
dere zijde in de schaal te leggen ; waaruit ik derhalve
het besluit trek: dat de wereld hem tc regt daarvoor
houdt en hem met dien eernaam bestempelt.
Nog moet ik ter verschooning van den braven, onden
Pius aanvoeren , dat deze soort van onmatigheid bij den
ouden man in het geheel geeneis, maar slechts