Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
bs de bijen.
n In 't ambt, waartoe de Staat ons heeft bekwaam geschat.
H Hoe laag een denkbeeld ge ook van ons hebt opgevat,
« Zoo zal nogtans u de uitkomst leeren,
n Dat evenmin als u de Staat ons kan ontberen,
u Dewijl 't gemeen belang ons aan elkaêr verbond."
Dus spraken zij, waarop zij 't waterdi-agen staakten,
Toen moesten ze allen vliên, die anders honig maakten,
Of zij versmachtten onder 't broeijen, en men vond
Dat menig cel ras ledig stond.
Een Wijze zag den ramp, riep de ov'rige onderdanen,
En wilde nog bij tijds tot eendragt hen vermanen.
// Het onderscheid van pligt voor 't algemeen belang
Geeft," sprak hij, //niemand hoogerrang:
u Zij, die het best den Staat haar trouwe diensten wijên,
// Dat zijn alleen de beste bijën."
DE VROME GENEEAAL.
Een magtig Prins, die met de Godsdienst was gewoon
Den spot te drijven, (thans ook is er menig troon
Dien booze spotters met de Godsdienst nog bekleeden)
Sprak eens met zijnen grootsten vriend,
Een Grijsaard, die hem trouw in 't leger had gediend.
Van God en Godsdienst, naar der spott'ren wijze en zeden.
Op zulk een toon, waarop een trotsche schamper lacht.
Die nooit een wet erkent, dan die hij zelf bedacht.
// Prins!" sprak de Generaal, // 'k bedroef mij om uw woorden,
//Gij lastert mijn geloof, zoekt mij, mij, ouden man,
//Een schat te ontrooven, die, in leven en iu sterven.