Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VAN DEN BEWERKER.
Gelijk alles door een veelvuldig gebruik verslijt en veroudert,
zoo heeft ook de verzekering van eenen schrijver of bewerker,
dat hij door de uitgave van zijn werk „in eene bestaande be-
hoefte meent te voorzien," zoo veel van hare kracht verloren,
dat men haar bijna niet meer bezigen durft. Toch geloof ik ze
tot de mijne te mogen maken bij het in 't licht zenden mijner
bewerking van Crüger's Schule der Physik.
Maar men versta mij daarbij wel! Ik beweer niet dat er in
onze taal, na het verschijnen van het werk mijns vriends van
der Burg en andere, nog behoefte bestaat aan een goed popu-
lair leerboek der natuurkunde; maar wel dat er voor elke be-
schaafde natie, die nog geen werk als dit van Crüger kan aan-
wijzen , behoefte bestaat aan een boek, dat geheel ingerigt is
om den lezer in staat te stellen, alle voor het juist begrip der
natuurwetten noodzakelijke proefnemingen te doen zonder kost-
bare werktuigen en toestellen, alleen met behulp van papiertjes,
bierglazen en bakjes, die iedereen dagelijks bij de hand heeft,
en van eenige glazen buizen, metaaldraden, plankjes en blik-
ken kokertjes, die gemakkelijk en voor weinige stuivers te ver-
krijgen zijn. Ziedaar wat het doel is van het hierbij verschijnende
werk; ziedaar waarom ik aan de uitgave daarvan in onze taal
zeer gaarne het mijne heb willen toebrengen.
Betrekkelijk mijne bewerking daarvan acht ik het onnoodig
hier met groote uitvoerigheid te berigten. De vertaling is ge-
schied door den Heer P. van Os. Ik heb die vertaling zorgvuldig
doorgezien , alle opgegeven maten in ons stelsel overgebragt en
die opgaven hier en daar nog vermeerderd. Waar des schrijvers
uitdrukkingen mij door eene kleine toevoeging of verandering
duidelijker of juister schenen te kunnen worden, heb ik mij zulk
eene verandering veroorloofd. Enkele § § heb ik geheel omge-
werkt , en op zeer weinige plaatsen iets weggelaten, om redenen
die den deskundige, welke het origineel doorbladert, in het