Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
770
De reeds in den tekst besprokene elektriseermachines van 5 Eth.
(zie bi. 334) zijn ook op de zelfde wijze te verkrijgen.
Ik heb deze opgaven hier overgenomen, niet omdat ik geloof dat zij
voor de lezers en gebruikers van deze hollandsche bewerking van
groot belang zijn, maar slechts om mij te vrijwaren tegen de anders
mogelijke beschuldiging, dat ik het slot van dit boekje had gebezigd
of willen bezigen, om aan zekere produkten van eene fabriek van na-
tuurkundige werktuigen hier te Ilaarlem een uitgebreid debouché te
openen. Ik heb namelijk gemeeud, aan mijne reeds bij den aanvang
gegevene belofte van inlichtingen aangaande prijzen der voornaamste
natuurkundige toestellen niet beter te kunnen voldoen, dan door eeue
uitvoerige opgave der prijzen van de voor het onderrigt nuttigste toe-
stellen , gelijk die onder mijn regtstreeksch toezigt te Haarlem w^or-
den vervaardigd. Bij elke rubriek heb ik de mijns inziens noodigste
onder deze noodige toestellen nog afzonderlijk aangewezen. Het geza-
menlijk bedrag der 10 rubrieken bedraagt met emballage f 100,00.
Voor die som dus kan men elke school in staat stellen om bij het na-
tuurkundig onderwijs de noodigste proeven te doen. Er komt hier op
den duur nog iets bij voor kleine reparatiën, voor zuuren en zouten,
die bij de proefnemingen worden gebruikt, enz. Wil dus een gemeente-
bestuur eene lagere school of eene industrieschool van het noodigste
onder het noodige voor natuurkundige proeven voorzien, dan dient
daarvoor in het eerste jaar ƒ 60,00 en elk volgend jaar / 30,00 te
worden afgezonderd. Een kundig onder^vijzer zal daardoor in staat
worden gesteld om de collectie aan te leggen, te onderhouden en
langzamerhand zelfs te vermeerderen. Vermeerdert men deze subsidie
met de helft, dan kan er binnen weinige jaren eene zelfs voor eene
industrieschool waarlijk voldoende verzameling voor worden aange-
schaft.
Bij het reeds vroeger aangegeven adres voor het glaswerk van de
HH. F O c k e en M e 11 z e r, in de Kalverstraat te Amsterdam, voeg
ik voor de volledigheid nog dat van de HH. Muller, Rokin, en
Fischer en Cie., Kloveniersburgwal, hoek Hoogstraat aldaar. Er
bestaan in vele andere groote steden nog goede glasmagazijnen; of
zij er evenwel ook dit glaswerk op nahouden, dient men eerst te
onderzoeken.