Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi vooekede.
Wat den inhoud betreft, zoo is bij voorkeur datgene be-
handeld wat van praktisch belang, van beteekenis voor het le-
ven is en veelzijdige toepassing gevonden heeft. Daarentegen
treedt alles op den achtergrond wat aan bloot theoretische doel-
einden dienstbaar is. Wegens hare praktische beteekenis is de
werktuigkunde uitvoeriger behandeld, en aan de gewigtigste ver-
schijnselen der scheikunde een bijzonder hoofdstuk gewijd,
waarin onder anderen de toestellen der gasverlichting en de
luchtbollen behandeld worden. Het geheel bestaat uit di-ie af-
deelingen, in omvang aan elkander nagenoeg gelijk, van welke
de eerste de mechanische verschijnselen van vaste, drupvor-
mige en luchtvormige ligchamen, de t w e e d e de magnetische ,
electrische en chemische, en de laatste de verschijnselen van
het geluid, het licht en de warmte bevat.
Moge dan het werk in zijne eigenaardige gedaante ten min-
ste eenigermate aan de wenschen dergenen beantwoorden, die
zich gaarne met natuurkundige proeven bezig houden, om zich
langs dezen even zoo rigtigen als belangrijken weg met de wetten
en krachten der natuur bekend te te maken.
Dom-Havelbeeg , De schkijvür.
18 junij 1853.
VOOEEEDE VOOE DE DEEDE UITGAVE.
Op nieuw zorgvuldig nagezien, met enkele toevoegsels en
meer dan een dozijn figuren verrijkt, verschijnt de nieuwe uit-
gave van dit werk wederom na weinige maanden in 't licht.
Mo^e ook aan deze nieuwe uitgave de goedkeuring ten deel val-
len , die de vroegere in de meest verscHillende kringen hebben
verworven.
zehdenick, december 1854. de scheijver.