Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Het hierbij iu het licht verschijnende werk is tot een hulp-
middel bestemd voor al diegenen, welke zich, zonder geleerde
verklaringen en zonder het bezit van kostbare en zamengestelde
toestellen, van de gewigtigste en belangrijkste deelen der na-
tuurkunde eene grondige kennis willen verschaffen. Het onder-
scheidt zich derhalve van andere leerboeken der natuurkunde
zoo wel in vorm als inhoud.
De vorm der voorstelling is ten eerste geheel populair en
algemeen verstaanbaar, met vermijding van alle wiskundige uit-
drukkingen en redeneringen, en ten tweede geheel methodisch.
Doorgaans treedt de proef als het onmiddellijk aanschouwelij-
ke op den voorgrond; ter zijde van de proef plaatsen zich verwante
verschijnselen en waarnemingen, en uit de onderlinge overeen-
stemming van deze wordt de wet afgeleid, die in dit alles opgesloten
ligt, en leeren wij de natuurkracht kennen, als wier werkingen
deze verschijnselen te beschouwen zijn. Bij de keuze der proe-
ven is men van het gezigtspunt uitgegaan, dat zij zoo eenvou-
dig mogelijk moesten zijn en daarbij zoo weinig toestel als mo-
gelijk was noodig behoorden te maken; zij zijn zoo uitvoerig
beschreven, dat men, om ze in 't werk te stellen, geene voor-
afgaande kundigheden behoeft, entevens is er gezorgd, dat de
vereischte eenvoudige hulpmiddelen, volgens de hier achterge-
voegde lijst, aan de daarbij opgegevene adressen ontboden kun-
nen worden 1).
1) Eene dergelijke lijst voor Kederland, met uitvoerige opgave
van prijzen en adressen, zal ook door mij bijgevoegd worden. Voor
het in dit stukje voorkomende heeft men, behalve eenig houtwerk
en blikwerk, dat men bij lederen timmerman of schrijnwerker en bij
een blikslager kan verkrijgen, glazen buizen, reageerbuisjes etc.
noodig. Deze zijn te verkrijgen bij de HH. Eocke en Mcltzer,
Kalverstraat bij den Dam, te Amsterdam, cn aan andere glasmaga-
zijnen, Ln.