Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
446
Gebruik »243. Eeeds van den eersten tijd der uitvinding af, stelde
"^ballons'*zich voor, de luchtballons te bezigen tot eigenlijke reizen,
waartoe het voornaamste vereischte wel daarin bestaat, dat men
een middel vindt om den ballon in de lucht even als een schip
te sturen, en hem onafhankelijk van den wind in eene wille-
keurige rigting zich te doen voortbewegen. Dit nu heeft niets dat
in zich zelf onmogelijk is, en toch zijn de talrijke proefnemin-
gen, die men sedert langen tijd op vele plaatsen heeft gedaan,
om tot dit doel te geraken, alle totaal mislukt. En zij moesten
wel mislukken, gelijk niet moeijelijk te begrijpen is, zoodra men
zich maar duidelijk voorstelt, waarop het daarbij eigenlijk aan-
komt. Werktuigen, gelijk die tot voortstuwing van schepen wor-
den gebezigd, vooral de daartoe in de laatste jaren algemeen
in gebruik gekomen archimedische schroef, zouden, tot dit doel
in grootte en vorm behoorlijk gewijzigd, zeer wel in staat zijn
om een luchtballon, waaraan zij verbonden waren, in de lucht
met de vereischte kracht voort te stuwen, indien zij zeiven
maar met genoegzame kracht in beweging wer-
den gehouden. Om die beweegkracht te verkrijgen, zou men
eene stoommachine mede moeten voeren, en om het aanmer-
kelijk gewigt van deze mede te kunnen opheffen, zou de ballon
zoo groot moeten genomen worden, dat hij volstrekt onhandel-
baar werd. Zoodra men zoo ver zal gekomen zijn om een bewe-
gingswerktuig van genoegzame kracht te vervaardigen, dat ligt
genoeg is om den ballon niet overmatig te bezwaren, zal deze
moeijelijkheid opgeheven en de luchtscheepvaart tot eene dadelijke
mogelijkheid gemaakt zijn. Maar dan zal het nog te bezien staan
of men de luchtb a 11 o n s wel eens daarbij zal bezigen en of het
niet voordeeliger en eer mogelijk zal zijn om van het zelfde werk-
tuig , dat de beweegkracht in horizontale rigting oplevert, ook die
in vertikale rigting, de stijgkracht, te ontkenen en dus in den
letterlijken zin te vliegen door de lucht. Wil men van de ballons
zeiven tot reizen partij trekken, dan is er zeker alleen van die
pogingen eenig heil te verwachten, die ten doel hebben om al-