Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
wanneer de een pond zware looper den zelfden afstand van de
spil der balans heeft als de schaal, namelijk een duim; dan werkt
de unster als eene gelijkarmige balans, en de last is even zwaar
als het pond. Gevolgelijk zou men op den längsten arm, een duim
van de spil, het eerste deelstreepje moeten aanbrengen, en het
getal 1, dat 1 duim en een pond beteekent, aldaar aanteeke-
nen. Hangt de looper twee duim, derhalve dubbel zoo ver als
de last, in evenwigt, van de spil verwijderd, dan weegt de
last 2 pond. De langste hefboomsarm is derhalve geheel in dui-
men te verdeelen, en de zelfde getallen, welke de duimen aan-
geven, duiden aan hoe veel pond de waar weegt, welke zich
in de schaal bevindt. Is de arm bovendien nog in strepen ver-
deeld, dan duiden deze onsen aan.
15. Werktuigelijke (mechanische) arbeid. De hefboom Werk-
met ongelijke armen dient niet enkel om te wegen, maar wordt
Fig. 20. ook als enkelvoudig werk- arbeid.
tuig bij het verrigten van
werktuigelijken arbeid ge-
bruikt. Zoo schuift een
handwerksman een hef-
boom onder eenen last, dien hij met zijne handen alleen niet
kan optillen; tot ondersteuning des hefbooms kiest hij een har-
den steen, die een scherpen kant naar boven keert en schuift
dezen zoo digt mogelijk bij den last, opdat zijne handen aan
eenen regt langen hefboomsarm kunnen werken en daardoor
bij matige krachtsinspanning een groot moment verkregen kan
worden; hij drukt den längsten hefboomsarm neder en beweegt
daardoor den last opwaarts. Op deze wijze heeft hij een hoogst
eenvoudigen werktuigelijken arbeid volbragt. Hij heeft
daarbij eenigzins meer kracht aangewend dan tot het daarstellen
van het evenwigt noodig was, en wel gedurende zoo langen tijd
als zijne arbeidende handen gebruikten om den noodigen weg
van boven naar beneden te doorloopen.