Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
I'
406
terwijl men dezen nu slechts een oogenblik, dan iets langer
nedergedrukt houdt, al naardat er een punt of eene lijn te
drukken is. Laat men den sleutel open, dan ontstaat er tusschen
de indrukken op het papier eene opening, die, als zij klein is,
het einde eener letter, als zij grooter is, dat van een woord
aanduidt.
*De sleutel wordt een weinig meer zamengesteld van inrigting,
wanneer, zoo als bij eene aanwending in het groot steeds het
geval is, de toestel tot heen- en wederseinen is ingerigt. Boven-
dien vindt men bij eenigzins aanmerkelijke afstanden, ook het
gebruik der zoogenaamde relais met lokaalbatterij. De
stroom, die van het eene station naar het andere gaat, dient
dan niet om dadelijk den electro-magneet van den telegraaf te
bekrachtigen, maar slechts om de verbinding te doen ontstaan
en af te breken tusschen de omwinding van dien electro-magneet
en eene daarnevens geplaatste batterij. De toestel, die op deze
wijze die verbinding daarstelt, heet het relais, de zoo even
genoemde tweede batterij de 1 o k a a 1 b a 11 e r ij.
Wijzerte- wijzertelegraaf. Aan den wijzertelegraaf, die
legraaf. het eerst door den Engelschman Wheatstone is bekend gemaakt,
wordt door zamenwerking van het electro-magnetismus en de
veerkracht een wijzer over eene wijzerplaat bewogen, waarop de
letters afgebeeld zijn.
a. Het voorname bestanddeel van den seintooner is een lood-
regt staande electro-magneet E, die op de teekening
slechts ter helft zigtbaar is. Boven zijne polen zweeft een ijze-
ren anker A, gedragen door den linker arm van een horizontaal
liggenden hefboom H, welks as in zijn midden Hgt. Aan den
anderen hefboomsarm, ter regter zijde, grijpt eene spiraalvor-
mige veêr F en tracht hem omlaag te trekken. Doorvloeit een
op het andere station verwekte galvanische stroom den om-
windingsdraad van den electro-magneet, dan trekt hij het anker
aan en beweegt den linker hefboomsarm benedenwaarts; is