Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
268
busje of kastje van geel koper te sluiten, waaruit van boven een
ring tot het ophangen van den gewapenden magneetsteen, en
van onderen de ijzeren voeten der wapening uitsteken. De voe-
ten worden ten gevolge der verdeeling, die in hen en de ijze-
ren platen plaats heeft, de polen van den magneet en krij-
gen, gelijk een hoefijzermagneet, een anker te dragen. Door
eene doelmatige wapening kan een goede magneetsteen eene
vrij aanmerkelijke draagkracht verkrijgen.
Waar- ^145, Waarvan de kracht van magneten afhangt,
van de Of een hoefmagneet meer of minder zal kunnen dragen en of
van^ma^^- ^^^^ staafmagneet grooter of geringer kracht vertoonen zal,
neten af- hangt van velerlei omstandigheden af. Het staal moet zoo be-
^erkt zijn dat het aan de magnetische verdeeling eenen zoo
groot mogelijken wederstand biedt, opdat deze, eens door over-
magt daarin voortgebragt, in haar geheel blijvend zij. Vervol-
gens moeten de middelen, die men tot de bekrachtiging des mag-
neets aanwendt, sterk genoeg zijn om dezen wederstand te
overwinnen. Eindelijk moet de vorm des magneets juist zijn ge-
kozen; deze moet b. v. niet te lang noch te kort zijn in ver-
houding tot zijne breedte en dikte.
Verreweg de beste en sterkste tot nu toe bekende magneten
zijn die, welke te Haarlem naar de voorschriften des heeren
Mr. P. Elias worden vervaardigd. Zulk een magneet, die slechts
een pond weegt, kan 20 ponden dragen. Men zou zich even-
wel grovelijk bedriegen, indien men hieruit Mailde afleiden , dat
een grootere en zwaardere magneet in de zelfde verhouding
meer zou kunnen dragen, dat bij voorbeeld een van 30 pond
gewigt ook 30 maal meer, of 600 ponden dragen zou. Dit is
volstrekt niet het geval: de draagkracht van mag-
neten is wel des te grooter naar mate zij zwaar-
der z ij n, maar niet even veel malen grooter. Als
een voorbeeld volgt hieronder het gewigt en de draagkracht