Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
bindingspijp eene klep no. 8, de zijklep, aangebragt, welke
aan het water de beweging naar den cilinder vergunt, maar
zijn terugkeer naar de perspomp onmogelijk maakt. Door voort-
gezette beweging van den zuiger in de perspomp wordt de
perskolf langzamerhand opwaarts bewogen en dringt zij de te per-
sen stolfen tegen de vaste, door vier ijzeren kolommen geschraag-
de plaat no. 9. Moet de drukking ophouden, dan opent men de
kraan der verbindingsbuis no. lOen laat water uit-
vloeijen. Bovendien is de verbindingsbuis van eene veilig-
heidsklep no. 11 voorzien; het is eene korte loodregte buis,
wier zuiger door een aan een hefboom hangend gewigt in het
benedenste deel der buis neergedrukt wordt; neemt de druk-
king, die door de perspomp op het water uitgeoefend wordt,
in die mate toe, dat het springen der buis te vreezen zou zijn,
dan drijft de drukking van het water den zuiger van de veilig-
heidsklep omhoog, en het water vloeit weg.
De arbeider, die den hefboom der perspomp beweegt, druk- Werking
ke hem met de kracht van 30 pond neder, en het hand-
, .. drosta-
vat van den hefboom zij 10 maal zoo ver van het steunpunt tische
no. 2 verwijderd, als de zuigerstang der perspomp; dan wordt P®**®'
de zuiger met eene kracht van 10 X 30 = 300 pond neerge-
drukt. Heeft de perskolf eene 20 maal grootere middellijn, of,
wat het zelfde is, eene 400 maal grootere oppervlakte dan de
zuiger, dan wordt naar boven tegen de perskolf de buiten-
gewone drukking van 400 x 300 = 120,000 ponduit-
geoefend. Omtrent een vierde dezer werking gaat door de wrij-
ving der zuigers verloren; het te persen ligchaam zal bij gevolg
met eene kracht van 90,000 pond zamengedrukt worden. De
hydrostatische pers doet derhalve meer werking dan eene schroef-
pers of eene wigpers, die aan een groot arbeidsverlies lijden.
Wanneer men echter eene zoo aanmerkelijke drukking moet
voortbrengen, en zich met eene geringere werking niet mag ver-
genoegen , dan moet men wel bedenken , dat een even zoo g r o o t
verlies in den weg plaatsheeft, en de voorwerpen slechts
cr. kat. 11