Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
iir.
UIT WELKE STOFFEN DE PLANTEN BESTAAN.
Al wat tot den aardbol behoort, bestaat uit eene of meer
grondstoffen, enkelvoudige stoffen of elementen.
Met dezen naam worden namelijk die zelfstandigheden be-
stempeld, welke men niet in staat is, in andere van verschil-
lenden aard te splitsen. Zoo is b. v. ijzer eene grondstof,
omdat het voor verdere ontleding onvatbaar is; staal daar-
entegen eene zamengestelde stof, omdat men het in ijzer en
koolstof scheiden kan. Men kent tegenwoordig nagenoeg een
60-tal elementen, waarvan in het plantenrijk tot dusverre
slechts 28 aangetroffen zijn. Dat wat voor een oningewijde
ongeloof baar kan schijnen, dat namelijk zoo veel verschei-
denheid, als er in al het geschapene bestaat, toch door zulk
een betrekkelijk gering getal van grondstoffen wordt te weeg
gebragt, wordt daardoor verklaarbaar, dat die grondstoffen
zich op allerlei wijzen en in zeer verschillende verhoudingen
onderling vereenigen kunnen. Dit geschiedt intusschen niet
zoo, dat men het eene element — onverschillig welk — met
elk ander kan vereenigd vinden, of wel, dat zich de hoe-
veelheden, die van de onderscheidene elementen te zamen
vereenigd zijn, door onbestendige en afwisselende cijfers laten
uitdrukken. De elementen vereenigen of verbinden zich na-
melijk onderling alléén naar zekere vaste regels of wetten,
zoowel ten opzigte van hunnen aard als van hunne hoeveel-