Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
pjipier, ill welks raidden eene opening is vrijgelaten voor
het te bewaren voorwerp, door middel van gon:ioplossing
beplakt, en ook van boven daarmede bestreken, zoodat het
.dekglas zich daaraan vasthechten kan. Op het geheel wordt
nu een étiqnet geplaatst, aanduidende den aard van het
voorwerp. Het aanleggen eener verzameling van zoodanige
zelf onderzochte mikroskopische voorwerpen, met bijgevoegde
beschrijving en afbeelding, kan, als eene der aangenaamste en
vruchtbaarste bemoeijingen voor den beoefenaar der plant-
kunde, niet dringend genoeg worden aanbevolen. (*)
Het spreekt van zelf, dat hij die plantkunde wil beoefenen,
daarbij vaak de voorlichting van anderen behoeft en daarom
ook een of meer geschikte werken tot leiddraad bij zijne studiën
dient te kiezen. Bij de rassche ontwikkeling der wetenschap
in onze dagen verouderen als 't ware de wetenschappelijke
geschriften spoediger dan voorheen, toen een en hetzelfde
werk veel längeren tijd zijn gezag behield. Uit dien hoofde
zij men er in den aanvang op bedacht zijne keuze liefst tot
de voortbrengselen der nieuwere schrijvers te bepalen (j),
wijl men zich op die wijze in de gelegenheid stelt, de plant-
kunde tot in hare jongste vorderingen te overzien. Men
schaffe zich in den beginne vooral niet te veel werken aan,
en stelle de lezing van oudere eerst tot lateren tijd uit, wan-
neer men namelijk in staat is, die met eenige kritiek te
kunnen bestuderen. De weg tot dit laatste wordt niet alleen
geopend door de kennis van hetgeen men in de nieuwst ver-
schenene geschriften verkondigd vindt, maar ook van hetgeen
(♦) Ten behoeve Tan hen, die zeiven niet in de gelegenheid zijn, zulk eene ver-
Eameling tot stand te brengen, kan het van waarde zijn te vermelden, dat men
(door bemiddeling van schSffer en büdesbebg te Maagdenburg) uit het mikro-
skopisch Instituut van bngel bn co. te Zürich eene zoodanige kan doen ontbieden,
Hetzelfde kan ook geschieden door zich regtstreeks te wenden tot Dr. j. spkeu-
scHNEiDBR (te Blankenburg bij Rudolstadt in Thüringen), die zeer leerrijke voor-
werpen voor billijken prijs beschikbaar heeft gesteld, of wel tot Dr. l. mengel te
üiessen (aanbevolen door de rull-vereeniging voor mikroskopie aldaar).
(t) Tegenwoordig kan men hieronder rekenen: schacht, Willkomm, k. mullbr,
j?EUUERT, enz.