Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
413
sen voorkomen; zoo b. v. de meeste op het land, andere
in het water, sommige op andere voorwerpen, enz. In de
planten-aardrijkskunde worden nu de planten naar de me-
nigte verschillen in de standplaatsen gerangschikt en ieder
der daardoor gevormde groepen met bijzonders benamingen
bestempeld. Zoo heeft men de gewassen verdeeld, naar ge-
lang van de middelstoffen, waaruit zij voornamelijk hun
voedsel ontleenen, van de physische en chemische eigen-
schappen dier middelstoffen, en van de wijze, waarop do
standplaatsen door het zonlicht worden beschenen; ook naar
gelang van hun voorkomen op bebouwde of onbebouwde
gronden, enz. Niet iedere plantsoort of grootere natuurlijke
plantengroep behoort uitsluitend tot ééne der vele langs dien
weg vastgestelde groepéringen ; vele immers behooren tegelijk
tot verschillende daaronder. — De aardrijkskundige streek,
waar eene plant sinds overoude tijden in 't wild groeit, zon-
der, voor zoo ver bekend is, van elders daarlienen te zijn
verplant, heet haar vaderland. In dien zin heeft dan
ook iedere uitgebreide streek zijne eigene inheemsche ge-
wassen en omgekeerd vormen alle zoo in eenen bepaalden
streek in 't wild groeijende planten, naar het natuurlijk stel-
sel gerangschikt, eene bijzondere Flora. In de planten-aard-
rijk.skunde is nu van de meest kenschetsende geslachten en
familiëH' der verschillende Flora's aanteekening gehouden, cn
daardoor kon men een aantal groote strooken van het vaste
land dor aarde, als door geheel eigenaardige Flora's geken-
merkt, onderscheiden. Die strooken zijn in de planten-aard-
rijkskunde als zoo vele rijken en de onderdeelen daarvan,
als gewesten bekend, waarvan elk weder zijnen bijzonderen
naam draagt. Het karakter van elke Flora op zich zelf wordt
bovendien bepaald door het aantal der bijzondere daartoe
behoorende ■ plantsoorten in rekening te brengen. In ruime
mate zijn .sommige soorten over de gansche aarde, andere
daarentegen slechts over eene kleine uitgestrektheid verspreid;
weder andere komen in geringen getale over eene groote uit-
gebreidheid voor. Zoo vindt men ook individu's van dezelfde
soort, die immer in zeer groot getal ter zelfder plaatse digt
bijeen groeijen, of wel individu's van verschillende soorten,
die elkander steeds plegen te vergezellen of eindelijk indivi-