Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
412
heerschende verschil afhangt en betreffende het onderschei-
den aanzien, hetwelk, als gevolg daarvan, aan bepaalde stre-
ken der aard-oppervlakte eigen is, niet zonder vrucht uitge-
breidere werken over plantkunde of in 't bijzonder over
planten-aardrijkskunde zal raadplegen. Voor zoover de planten-
geschiedenis zich bemoeit met hetgeen er voorviel bij de ves-
tiging en verspreiding van bepaalde gewassen op de verschil-
lende plaatsen der aarde, sedert dat deze laatste dien toe-
stand bereikt heeft, waarin zij ook door menschen bewoond
werd, omvat zij nagenoeg hetzelfde als de planten-aardrijks-
kunde. In beide takken der bijzondere plantkunde komen
daarbij dezelfde vragen ter oplossing voor en tracht men die
langs denzelfden weg te beantwoorden. Alleen dan kan er
meer in 't bijzonder van eene planten-geschiedenis met be-
trekking tot de sedert gemelden tijd op de aarde levende ge-
wassen sprake zijn,'wanneer men hun bestaan en hunne ver-
spreiding in verband wil brengen met de leefwijze en ver-
spreiding van bepaalde dieren, maar vooral met de geschie-
denis van de verplaatsing, van het onderling verkeer en van
de zeden en bedrijven der menschen. Als zóódanig is zij in
staat menig belangrijk punt in de geschiedenis van de leef-
wijze der volkeren op de aarde toe te lichten. Omgekeerd
moet zij zich, ter bereiking van haar oogmerk, vele aanwij-
zingen verschaffen door dat, wat tot de geschiedenis yan het
menschengeslacht behoort, te raadplegen. De planten-aardrijks-
kunde, in den ruimsten zin beschouwd, neemt kennis van de
verschillende punten van aanraking, welke er be.^taan tusschen
de planten en de aardkorst, met wat overigens daarop en
daaromheen voorkomt, en tracht de oorzaken op te sporen,
waardoor deze afhankelijkheid wordt te weeg gebragt. Of-
schoon betrekkelijk nog niet lang als een zoo gewigtig deel
der wetenschap erkend en beoefend, is het door haar aan het
licht gebragte bereids van zoodanige verscheidenheid en om-
vang, dat men tot eene splitsing der planten-aardrijkskunde
in verschillende onderdeden moest overgaan.
De vlugtigste blik op de in 't wild groeijende planten over-
tuigt ons reeds, dat zij niet allen op dezelfde standplaat-