Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
411
tot dus ver onderzochte streken der aarde. Dezelfde soorten
zijn in de elkander opvolgende Flora's niet met zekerheid aan
te wijzen; op enkele punten der aarde herinneren echter vele
der tegenwoordig levende planten in hare vormen aan die van
vroegere tijden. En mogen ook al eertijds enkele gewassen
geleefd hebben, wier omvang reusachtig te noemen is, in ver-
gelijking met de thans levende vertegenwoordigsters derzelfde
groepen, zoo is o. a. de veelvuldigheid van soorten eene der
hoofdkenmerken, waardoor de ons thans omringende planten-
groei zich van alle vroegere bekend gewordene ontwikkelings-
toestanden onderscheidt.
De planten-geschiedenis heeft er echter
niet alleen belang bij te weten, welke plan-
ten er vroeger bestonden en onder welke
gedaanten zij voorkwamen, maar ook de
omstandigheden te kennen, waaronder zij
zich aldus ontwikkelden. Er zijn bereids
omtrent het laatste sommige voorstellingen
geleverd, te weinig en te onzeker echter,
om daarop de beginselen eener levensleer
der fossiele planten te ontwerpen. Even-
min zijn er voldoende gegevens, om iets
meer dan eene zeer oppervlakkige schets
te leveren van de verspreiding der fossiele
gewassen in de onderscheidene streken der
aarde, in den toestand, waarin deze zich
thans bevindt. Dit onderdeel der bijzondere plantkunde be-
hoort dus nog tot de minst afgewerkte. — In het andere
gedeelte der verspreidingsleer.
m.
de plunten-aardrijkskunde,
is daarentegen, hoezeer het evenmin voltooid te achten is,
veel minder onbestemds en onzekers overgebleven, zoodat
althans hij, die kennis wenscht te erlangen aangaande de
wijzen, waarop de tegenwoordig levende planten onzen aard-
bol bekleeden , omtrent de oorzaken, waarvan het daarin
477. Sequóiu Langidórfi, eene tot de familie der Coniferen behoorende plant, uit
de pliocenisehe formatie.