Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
405
kende bijzonderheden, als bij uitstek »natuurlijke" groepen
besehouwen mag. Aan den anderen kant is het evenzeer niet
te verwonderen, dat het eene stelsel zoo veel meer groepen
telt dan het andere (z. b. bl. 111). Intusschen komen de mees-
ton daarin overeen, dat zij alle planten-i n d i v i d u's, welke
van één of eenige geheel overeenkomstige individu's afstam-
men, in onveranderlijke kenmerken overeenstemmen en waar-
van die overeenkomst zich ook voortzet in de van hen uit sporen
of zaden afstammende individu's, te zamen als ééne planten-
soort beschouwen. Ondersoorten noemt men die, waarbij
zich in den bouw van één of enkele deelen afwijkingen ver-
toonen, welke door zaden kunnen voortgeplant worden; v e r-
scheidenheden daarentegen zijn individu's tot dezelfde
soort behoorende, met afwijkingen, welke niet dooi' zaden zijn
voort te planten. De door kruising van soorten ontstane in-
dividu's noemt men bastaarden (z. b. bl. 376). Verschil-
lende soorten, welke in wezenlijke kenmerken van bloem- en
vruchtbouw overeenkomen, worden vereenigd tot één geslacht.
Eene vereeniging van geslachten, behalve op zulke kenmerken
van overeenkomst, ook bovendien op zekere overeenstemming
in uitwendig aanzien, enz. berustende, vormt ééne planten-
familie. In- hare kenmerken verwante familiën kunnen tot
ééne orde vereenigd worden, — zoo verder in zekere op-
zigten overeenstemmende orden tot ééne onderklasse, en
een aantal van deze eindelijk tot ééne klasse. Er zijn zelfs
nog meer onderscheidingen voorgesteld, zoo als b. v. uit het
volgende schema blijken kan:
Individu's . vormen te zamen: ééne verscheidenheid, één bastaard,
ééne ondersoort of ééne soort.
Soorten. . . „ „ „ ééne afdeeling of één geslacht.
Geslachten . „ „ „ één stam of ééne familie.
Familiën . „ „ „ ééne orde.
Orden ■ . „ „ „ ééne onderklasse of ééne klasse.
Klassen . „ „ „ het plantenrijk.
Iedere hoofdgroep wordt nu met eenen bijzonderen naam
bestempeld. De benamingen van familiën zijn zoo in sommige
gevallen ontleend aan die van geslachten, welke geacht wor-
den ten duidelijkste de kenmerken dier familie te vertoonen (*),
(*) B. V. Berberideae naar Bérberi$, Rosaceac naar Hósa, Violarieae naar