Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
398
mensch eigen is (*). De studie der laatste dient door de be-
oefening der eerste te worden voorafgegaan; de keuze echter
van het onderdeel der toegepaste plantkunde, waarmede men
zich voorstelt meer in 't bijzonder vertrouwd te willen raken,
is afhankelijk van ieders bijzondere neiging of levensbestem-
ming : de aanstaande doctor of apotheker b. v. zal zich op
de kennis van een ander gedeelte toeleggen, dan hij, die zich
voorneemt als landbouwer, kweeker van siergewassen, enz.
werkzaam te zijn. Voor diegenen evenwel, welke zich niet
voor dergelijke beroepen voorbereiden, bij wier uitoefening zij
zich gestadig met planten hebben te bemoeijen, doch die, om
welke redenen ook, geene vreemdelingen op het gebied der
plantkunde willen of mogen blijven, is de studie der alge-
meene plantkunde onmisbaar, doch kan die der bijzondere
achterwege blijven, behoudens de kennis van de grenzen,
waartoe de laatste zich uitstrekt en dus van hetgeen zij omvat.
Terwijl, blijkens het voorafjgegane, in de algemeens plant-
kunde alleen dat opgenomen wordt, wat er belangrijks te
vermelden valt ten opzigte van de plant in 't algemeen en
daarin slechts daar van bijzondere planten of plantengroepen
gesproken wordt, waar de vermelding van het daaraan eigene
noodig is tot meerdere volledigheid of verduidelijking, be-
hoort het in de bijzondere plantkunde te huis, datgene op
te geven, wat er van iedere plant op zich zelve merkwaar-
digs te weten is, waarin dus de eene plant van de andere
verschilt, hoe men die planten, welke zekere punten van
overeenkomst vertoonen, daarnaar groepsgewijze kan rang-
schikken, hoe planten en plantengroepen vroeger en thans
op de aarde verspreid zijn, enz.
Moge zelfs bij de beoefening der algemeene plantkunde
reeds het ter hand nemen van planten noodzakelijk zijn, om
door eigen onderzoek de juiste en vaak betere inzigten te ver-
krijgen van hetgeen men dienaangaande door lezing of monde-
ling onderrigt heeft vernomen, zoo is het toch nog mogelijk,
dat bij een vlug bevattings- en vaorstellings-vermogen dat
(•) Naar gelang van den aard dier voor- of nadeelen. wordt de toegepaste plant-
kunde b. V. verdeeld in onderafdeelingen, waarin of in 't bijzonder van genees-
krachtige, of van vergiftige, of van technische, of van handels-, of van landbouw-,
of van boschbouw-, of van sier-gewassen, enz. sprake is.