Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
392
tot genezing aan te wenden. Daartoe gebruikt men zelfs
somtijds geheel bijzondere stoffen (geneesmiddelen), gekozen
naar gelang van den aard der ziekte. Bij elke poging tot
genezing moet echter in de eerste plaats de aandacht daarop
gevestigd zijn, dat het zieke voorwerp zoo veel mogelijk in
dien staat worde overgebragt, dat het zich weder in omstan-
digheden bevinde, gelijk of grenzende aan die, waarin het
ook in gezonden toestand pleegt te verkeeren. Hoofdzakelijk
behoort hiertoe reiniging van alle vreemde aanhangsels en
verplaatsing onder moer passende uitwendige invloeden (beter
zamengestelden bodem, geschiktere lucht, doeltreffender mate
van verlichting, juistere hoeveelheid van bevochtiging, enz.).
In de meeste gevallen is het echter tot dusverre ondoenlijk,
dien weg in te slaan, te meer wanneer of de ziekmakende
oorzaak niet te ontdekken is, of wanneer zij in zoo ruime mate,
over zulk eene uitgestrektheid, op zoodanige wijze en met zulk
eene snelheid inwerkt, (hit zij buiten het bereik van mensche-
lijke tusschenkomst blijft. Vooral is dit laatste het geval met
luchtverschijnselen, wier regeling boven onze magt ligt. Met
name schaadt hierbij het »te veel" of »te weinig" in
warmtegraad, vochtigheid, luciitstrooming, licht-inwerking,
enz. Zoo ligt het
dikwijls ook bui-
ten ons vermogen,
de door insek-
ten aangebrag-
te stoornissen te
bestrijden of te
voorkomen, wijl
zij soms in ont-
zaggelijke hoe-
veelheid en tege-
lijk over eene
groote ruimte
hunnen
468. IJitgraviDS
een insekt.
vernie
lendeïi invloed doen gevoelen. AVaar zij zich nestelen, en dit
kan zijn in allerlei deelen van af den wortel tot in de vrucht,
verteren zij veel van het pianten-weefsel, waarin zij soms
46e. Een stuk berken-hout, waarin een kever gangen heeft gegraven.