Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
891
voor dieper ingrijpend en daarom gevaarlijker. Deze onder-
scheiding moge uit dien hoofde nu en dan, zeker niet immer,
eenige praktische waarde bezitten, zij is echter doorgaans niet
vol te houden met het oog op de ziekte-verwekkende oorza-
ken, den bouw en toestand der aangetaste voorwerpen in
hunnen gezonden staat en den aard en het verband der ziekte-
verschijnselen zelve. Even behoedzaam zij men in het aan-
nemen der meening, dat deze of gene ziekte, welke, nadat
zij zich ergens vertoond heeft, snel en in ruime mate op
overeenkomstige of verschillende gewassen, al of niet in de
nabijheid der eerst aangetaste gelegen, is opgetreden, daarom
reeds als besmettelijk moet worden beschouwd. Op ver-
schillende plaatsen kan namelijk in of omtrent hetzelfde tijd-
stip zeer ligt eene gelijke oorzaak, als ziekte-verwekkend, tot
dezelfde verschijnselen aanleiding geven. Niet te ontkennen
is het echter, dat men in sommige gevallen de uitbreiding
eener ziekte als op den voet volgen kan, waarbij intusschen ook
meestal eene hernieuwing van de ziek-makende oorzaak waar-
neembaar is, van welke men als zeker kan aannemen, dat
zij zich» niet had doen gelden, wanneer niet reeds vroeger
eene geheel daarmede overeenkomstige oorzaak hare schade-
lijke inwerking had uitgeoefend.
Niet altijd wordt het een of ander zich openbarend ver-
schijnsel van stoornis door die reeks van andere verschijnse-
len gevolgd, welke te zamen met het eerste tot de erkenning
van het bestaan van deze of gene bijzondere ziekte aanleiding
geven. Er kan namelijk in sommige gevallen na eenigen tijd
weder eene verandering voorkomen, die tot geheel of gedeel-
telijk herstel van de aangedane plant of plantendeelen lei-
den kan Met name is dit bij werktuigelijke beleedigingen
niet zelden het geval, waarbij echter dikwerf zekere liktee-
ken- of stompvorming in lateren tijd nog de getroffene plaats
aanwijst, terwijl anderzijds ook somtijds na eenigen tijd het
gewonde of gekwetste deel geheel afvalt, zoodat er dan later
geene in 't oog loopende aanduiding van de vroegere werktui-
gelijke beleediging meer overblijft.
Reeds is er melding gemaakt van de mogelijkheid, om in
enkele gevallen schadelijk werkende uitwendige invloeden te
wijzigen of af te weren, d. i. met andere woorden middelen